Program Odpustu Matki Bożej

Przenajdroższej Krwi

Czę­sto­cho­wa Sank­tu­arium Krwi Chrystusa
23.05.2021 r.

9,15 – Dro­ga Krwi Chry­stu­sa – pro­wa­dzi Ks. Seba­stian Pię­ta CPPS.

10,15 – ogło­sze­nia Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa- ani­ma­to­rzy krajowi.

10,15  — oka­zja do Sakra­men­tu Pokuty

10,45 – śpiew zapro­szo­ne­go zespo­łu przed Mszą Św.

11,00 – Msza świę­ta– prze­wod­ni­czy Ks. Pro­win­cjał Woj­ciech Czer­na­to­wicz CPPS, homi­lia — Ks. Krzysz­tof Suro­wa­niec CPPS. Mode­ra­tor Pod­re­gio­nu Zamoj­skie­go WKC.

12,30 – poczę­stu­nek we wspól­no­cie z zacho­wa­niem reżi­mu sanitarnego

13,30  – kon­cert pio­sen­ki reli­gij­nej i wspól­na rekre­acja (Zespół Regio­nal­ny Jakub­ko­wia­nie)

14, 30 – Nabo­żeń­stwo Majo­we pro­wa­dzi Ks. Andrzej CPPS

AMDG !