Apo­stol­ska misja Wspól­no­ty w gło­sze­niu mocy Krwi Chry­stu­sa” kon­fe­ren­cję przy­pa­da­ją­cą na mie­siąc maj wygło­sił ks. Daniel Mokwa CPPS

Koron­ka do Krwi Chry­stu­sa na wzór św. Paw­ła, św. Kaspra, św. Jana Paw­ła II — modlą się Misjo­na­rze CPPS