Rekolekcje Rodzin wraz z dziećmi i młodzieżą, rekolekcje dla narzeczonych   27–29.01. 2023 r. Temat rekolekcji:  
Małżeństwo po PO BOŻEMU- lawina szczęścia !
Prowadzą: PP. Jacek i Jadwiga Pulikowscy z pomocą: ks. Bogusława Witkowskiego CPPS i  PP. Waldemara i Marii Tlaga, Wspólnoty Sychar

Sło­wo Życia: „Przy­ka­za­nie nowe daję wam, aby­ście się wza­jem­nie miło­wa­li tak, jak Ja was umi­ło­wa­łem; ”. (J 13,34)

Konferencje: (powyżej na filmie rozwiń w prawym górnym rogu) lub KLIKNIJ TU

Temat: Mał­żeń­stwo po PO BOŻEMU- lawi­na szczęścia !

Pią­tek 27.01.2023
17.30 Msza św. w Sank­tu­arium
Po Mszy św. I Kon­fe­ren­cja
19.45<>20.00 kola­cja
20:45 Świa­dec­two Wspól­no­ty „SYCHAR„
Sobo­ta 28.01.2023
7.45 Modli­twa w kapli­cy razem z dzieć­mi
8.00 Śnia­da­nie
9.00 II Kon­fe­ren­cja w Sank­tu­arium
12.00 III Kon­fe­ren­cja w Sank­tu­arium
13.45<>14.00 Obiad
15:00 Film „Ostat­nia Wie­cze­rza„
16.00 Ado­ra­cja w Sanktuarium(Okazja do Sakra­men­tu Poku­ty)
17.30 Msza św. w Sank­tu­arium
Po Mszy św. IV Kon­fe­ren­cja
19.45<>20.00 kola­cja
Nie­spo­dzian­ka w auli Bal dla dzie­ci i nie tyl­ko !Nie­dzie­la 29.01.2023
7.45 Modli­twa w kapli­cy razem z dzieć­mi
8.00 Śnia­da­nie
9.15 Spo­tka­nie przy kawie, roz­mo­wy
10:00 Bło­go­sła­wień­stwo Reli­kwią Krwi Chry­stu­sa — Sank­tu­arium,
11.00 Msza św. w Domu Misyj­nym (kaplica/aula) 12:00 Po Mszy św. V Konferencja(Godzina Pytań)
13.45<>14.00 Obiad * Zakoń­cze­nie reko­lek­cji AMDG !

Eucharystia i homilia na rozpoczęcie rekolekcji - ks. Bogusław Witkowski CPPS

Konferencja I — P. Jacek Pulikowski » nagrania wszystkich konferencji powyżej …

Spotkanie w grupie

Bal dla dzieci

Podzię­ko­wa­nie i wspól­ne zdjęcie