Spo­tka­nie opłat­ko­we w Die­ce­zji Płoc­kiej w para­fii św. Sta­ni­sła­wa KOSTKI w Płocku.

28 stycz­nia 2023 r. w para­fii św. Sta­ni­sła­wa Kost­ki w Płoc­ku odby­ło się die­ce­zjal­ne spo­tka­nie opłat­ko­we.
W spo­tka­niu uczest­ni­czy­li zapro­sze­ni goście: ks. Ksa­we­ry Kuja­wa Mode­ra­tor Pod­re­gio­nu Oża­row­skie­go,
Ani­ma­tor­ka Pod­re­gio­nu Oża­row­skie­go Maria Krat­kow­ska, ani­ma­tor­ki die­ce­zjal­ne Danu­ta Iliń­ska i Maria
Szoch­ner, oraz Człon­ko­wie i sym­pa­ty­cy Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa z Płoc­ka i z Płońska.

Spo­tka­nie roz­po­czę­li­śmy ado­ra­cją Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu dzię­ku­jąc Bogu za łaski otrzy­ma­ne w
minio­nym roku oraz pro­sząc o Bożą opie­kę w 2023r.
Uro­czy­stej Mszy św. prze­wod­ni­czył ks. Ksa­we­ry Kuja­wa w kon­ce­le­brze z Ks. Krzysz­to­fem Toczy­skim SDB Kape­la­nem w Zakła­dzie Kar­nym w Płoc­ku, w któ­rym posłu­gę peł­ni Wspól­no­ta Krwi Chry­stu­sa. W homi­lii ks. Ksa­we­ry przy­bli­żył nam postać patro­na dnia św. Toma­sza z Akwi­nu i roz­wa­ża­nia świę­te­go o Eucharystii.

Następ­nie w sal­ce para­fial­nej kon­ty­nu­owa­li­śmy nasze spo­tka­nie. Po wysłu­cha­niu frag­men­tu Ewan­ge­lii
o Naro­dze­niu Jezu­sa dzie­li­li­śmy się opłatkiem.

Pod­czas spo­tka­nia loso­wa­li­śmy Sło­wo Boże, któ­re będzie nam towa­rzy­szy­ło przez cały rok 2023 oraz obra­zek św. Kaspra z prze­sła­niem Świę­te­go.
Ks. Ksa­we­ry chciał poznać naszą płoc­ką Wspól­no­tę, więc każ­dy z nas w kil­ku sło­wach opo­wia­dał o swo­jej
obec­no­ści w WKC.

Spo­tka­nie upły­nę­ło w ser­decz­nej, rodzin­nej atmos­fe­rze. Dzię­ku­je­my oso­bom, któ­re przy­go­to­wa­ły to spo­tka­nie i wszyst­kim przy­by­łym na tą uroczystość.

Danu­ta Iliń­ska i Maria Szoch­nerani­ma­tor­ki diecezjalne