Temat rekolekcji: Kręgosłup małżeństwa i rodziny

Sło­wo Życia: „Ja sam i mój dom słu­żyć chce­my Panu”

Reko­lek­cje dla rodzin odby­ły się: dwa tur­nu­sy w Swa­rze­wie i dwa tur­nu­sy w Oża­ro­wie Mazowieckim.

Cdn.….….….….…..

Temat: Po co reko­lek­cje. Kon­fe­ren­cja wstęp­na dla mał­żeństw (ks. Bogu­sław Wit­kow­ski, CPPS)

Na począt­ku zapi­sy na fur­cie i dodat­ko­wo uwa­gi rodzi­ców doty­czą­ce dzie­ci — wpi­su­ją ani­ma­to­rzy dzieci

WP_20160802_005
Spo­tka­nie na auli
DSC_0258

Przed­sta­wia­nie się rodzin
DSC_0262 DSC_0264 DSC_0272 DSC_0279 DSC_0280 DSC_0274 DSC_0276 DSC_0286
DSCN2170 DSC_0269DSCN2223
DSCN2232  DSCN2233

DSC_0317 WP_20160805_09_46_08_Pro

WP_20160805_09_44_53_ProWP_20160805_09_46_37_Pro

Kon­fe­ren­cja I: Ducho­wość mał­żeń­stwa w naucza­niu JPII. (Doro­ta Dźwig)
DSC_0309
Kon­fe­ren­cja II: Jed­ność dwoj­ga-dar i tajem­ni­ca (Doro­ta Dźwig)
DSC_0328
DSC_0329

WP_20160803_12_08_23_Pro WP_20160803_12_03_31_Pro
DSCN2259
Temat: Nie­ustan­nie roz­pa­lać Sakra­ment Małżeństwa
Kon­fe­ren­cja III: Wspól­no­ta Sychar — cel i świa­dec­twa. (Miro­sła­wa i Jaro­sław Pakur)
DSC_0339
Kon­fe­ren­cja V: Świa­dec­two Fran­cisz­ka i Marii Sychowskich

????????????????????????????????????
Temat: Regu­ły mał­żeń­skie i rodzinne

Kon­fe­ren­cja VI: Mał­żeń­stwo zako­nem. (Maria i Wal­de­mar Tlaga)

DSC_0386
Konferencja VII: Rady ewangeliczne — czystość, ubustwo, posłuszeństwo
DSC_0366
Konferencja VIII: Godzina pytań — spotkanie z ks. Bogusławem CPPS, PP. Tlaga
DSC_0384
Temat: Dzień odnowienia przyżeczeń małżeńskich

Kon­fe­ren­cja IX: Ks. Bogu­sław Wit­kow­ski CPPS: Dom Życia Ducho­we­go, Peda­go­gi­ka kla­sycz­na w wycho­wa­niu człowieka.
DSC_0385
Klau­dia, ple­cie dla pań wian­ki, będą też musz­ki dla panów. W taki czas, wszy­scy na galowo.

WP_20160806_10_09_11_Pro
Dzie­ci w tym cza­sie z opie­ku­na­mi wybra­ły się do muzeum:

DSCN2317
DSCN2344 DSCN2334WP_20160806_10_46_21_Pro

DSCN2322 DSCN2325 DSCN2326 WP_20160806_10_44_41_Pro WP_20160806_10_45_12_Pro WP_20160806_10_45_21_Pro

WP_20160806_11_23_17_Pro WP_20160806_11_25_07_Pro

WP_20160806_11_33_11_Pro
Nade­szła uro­czy­sta chwi­la odno­wie­nia przy­że­czeń mał­żeń­skich w Sank­tu­arium Kró­lo­wej Pol­skie­go Morza.

DSC_0395 DSC_0424 DSC_0392 DSC_0394
DSC_0403 DSC_0425
DSC_0432 DSC_0433
DSC_0439 DSC_0440
DSC_0444
Dzień spor­tu — (Dawid i Patry­cja Pomor­scy). Uczest­ni­czą w nim całe rodzi­ny. Na zakoń­cze­nie ogło­sze­nie wyników.
DSC_0450 DSC_0453
DSCN2381