Wspól­no­ta Krwi Chry­stu­sa w Bia­łym­sto­ku zapra­sza na Lita­nię do Krwi Chry­stu­sa, któ­ra jest odma­wia­na codzien­nie przed mszą świę­tą w koście­le Miło­sier­dzia Boże­go w Bia­łym­sto­ku.

Zapra­sza­my codzien­nie przez cały mie­siąc lipiec.

Lita­nię będzie­my odma­wiać w inten­cjach Świa­to­wych Dni Mło­dzie­ży w Kra­ko­wie.

Będzie­my pro­sić Boga o ochro­nę jego Krwi, tak­że dla szczy­tu NATO, któ­re odbę­dą się naszej Ojczyź­nie.

Zapra­sza­my: człon­ków Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa, sym­pa­ty­ków i wszyst­kich chęt­nych.

 Ani­ma­tor die­ce­zjal­ny WKC.

IMG_0081
Świe­ty Kasper zało­ży­ciel Misjo­na­rzy Krwi Chry­stu­sa — Naj­więk­szy Apo­stoł Krwi Chry­stu­sa