BKJ !

Pozdra­wiam Ser­decz­nie w środ­ku waka­cji. Wysy­łam Wam na wszel­ki wypa­dek pierw­szy temat nowe­go roku for­ma­cyj­ne­go WKC 2018/19. Myślę że na począt­ku wrze­śnia będą już Zeszy­ty for­ma­cyj­ne. Jed­nak aby mieć czas na przy­go­to­wa­nie tema­tów poda­ję wcze­śniej. pro­szę tych któ­rzy jesz­cze nie napi­sa­li tema­tów for­ma­cyj­nych, aby nie­zwłocz­nie to uczy­ni­li. pro­sił bym też naszych męż­czyzn o świa­dec­twa, ponie­waż do zeszy­tu wpły­nę­ły tyl­ko same świa­dec­twa od kobiet, a prze­cież męż­czyź­ni też są w WKC.

Z + ks. Bogu­sław cpps

Tema­ty for­ma­cyj­ne roku 2018/2019– „Udziel nam Panie swo­je­go Ducha”.…

3.1. Duch Świę­ty — Pan i Oży­wi­ciel” – Wrzesień……………………………………………………
3.2. Sakra­ment Bierz­mo­wa­nia i Dary Ducha Świę­te­go – październik……………………..
3.3. Cha­ry­zma­ty Ducha Świę­te­go – listopad…………………………………………………………..
3.4. Owo­ce Ducha Świę­te­go – grudzień…………………………………………………………….
3.5. Gdy Duch Świę­ty zstą­pi na Was otrzy­ma­cie Jego moc i będzie­cie moimi świad­ka­mi  — styczeń……………………
3.6. Moc Ducha Świę­te­go w sło­wie Bożym – luty………………………………………….
3.7. Duch Świę­ty w modli­twie – marzec………………………………….
3.8. Jak otwie­rać się na Ducha Świę­te­go i dać się  pro­wa­dzić –kwie­cień…………………..
3.9. Mary­ja oblu­bie­ni­cą  Ducha Świę­te­go – maj…………………………………..
3.10. Duch gwa­ran­tem zacho­wa­nia cha­ry­zma­tu Krwi Chry­stu­sa — czerwiec………….