Bogu­sław Wit­kow­ski CPPS

List na począ­tek roku for­ma­cyj­ne­go 2017/18 do ani­ma­to­rów Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa w Polsce

Bło­go­sła­wio­na Krew Jezusowa!

Pozwól­cie Dro­dzy Bra­cia i Sio­stry, że na począt­ku ser­decz­nie Was pozdro­wię po waka­cyj­nej prze­rwie i zachę­cę do reflek­sji nad naszym powo­ła­niem, a szcze­gól­nie powo­ła­niem ludzi świec­kich w Koście­le i świe­cie. Aby to wyra­zić przy­to­czę naj­pierw kil­ka cyta­tów z doku­men­tów Kościo­ła, któ­re mają fun­da­men­tal­ne znaczenie:

(SG4). „Ide­ał życia. Regu­ła życia, któ­rą Wspól­no­ta Krwi Chry­stu­sa pro­po­nu­je nam, swo­im człon­kom, stresz­cza się w sło­wach Ewan­ge­lii: „Nikt nie ma więk­szej miło­ści od tej, gdy ktoś życie swo­je odda­je za przy­ja­ciół swo­ich” (J 15, 13). Tak jak Jezus, Syn Boży, oka­zał swo­ją miłość odda­jąc swo­ją Krew, tak my, pro­wa­dze­ni przez Ducha Świę­te­go, zobo­wią­zu­je­my się kochać aż do zło­że­nia ofia­ry z nasze­go życia Bogu i bra­ciom (LG 42)”.

Już Pius XII powie­dział, że „wier­ni, a ści­ślej świec­cy, zaj­mu­ją miej­sce w pierw­szych sze­re­gach Kościo­ła. Dla nich Kościół sta­no­wi życio­wą zasa­dę ludz­kiej spo­łecz­no­ści. Dla­te­go to oni, i przede wszyst­kim oni, win­ni uświa­da­miać sobie coraz wyraź­niej nie tyl­ko to, że nale­żą do Kościo­ła, ale że sami są Kościo­łem, to zna­czy wspól­no­tą wier­nych żyją­cych na zie­mi pod jed­nym prze­wod­nic­twem Papie­ża, oraz pozo­sta­ją­cych z nim w łącz­no­ści Bisku­pów. Oni są Kościołem”16”.(CL 9)

W swo­jej odpo­wie­dzi na pyta­nie „kim są wier­ni świec­cy”, Sobór odbiegł od poprzed­nich defi­ni­cji, w więk­szo­ści nega­tyw­nych, i przyj­mu­jąc zde­cy­do­wa­nie pozy­tyw­ny punkt widze­nia, stwier­dził z całym prze­ko­na­niem, że są oni peł­no­praw­ny­mi człon­ka­mi Kościo­ła obję­ty­mi jego tajem­ni­cą i obda­rzo­ny­mi spe­cy­ficz­nym powo­ła­niem, któ­re­go celem w spo­sób szcze­gól­ny jest „szu­ka­nie Kró­le­stwa Boże­go zaj­mu­jąc się spra­wa­mi świec­ki­mi i kie­ru­jąc nimi po myśli Bożej”14 (CL 9)

Mał­żeń­stwo i rodzi­na sta­no­wią pierw­szą płasz­czy­znę spo­łecz­ne­go zaan­ga­żo­wa­nia kato­li­ków świec­kich. Zada­nia w tej dzie­dzi­nie moż­na w spo­sób wła­ści­wy wypeł­nić tyl­ko wów­czas, gdy jest się prze­ko­na­nym o jedy­nej i nie­za­stą­pio­nej war­to­ści rodzi­ny dla roz­wo­ju społeczeństwa”(CL 40).

Ogrom­ne zna­cze­nie posia­da spój­ność życia wier­nych świec­kich, jako tych, któ­rzy win­ni dążyć do świę­to­ści w nor­mal­nych warun­kach życia zawo­do­we­go i spo­łecz­ne­go. Dla­te­go w odpo­wie­dzi na swe powo­ła­nie win­ni trak­to­wać codzien­ne zaję­cia jako oka­zje do tego, by zbli­żać się do Boga, speł­niać Jego wolę i słu­żyć innym ludziom, pro­wa­dząc ich do komu­nii z Bogiem w Chrystusie”46.(CL 17)

Kie­dy byśmy otwar­li Kate­chizm Kościo­ła Kato­lic­kie­go to tam znaj­dzie­my wciąż na nowo kon­kret­ne wska­zów­ki o celu ist­nie­nia i powo­ła­nia ludzi świec­kich i źró­dłach roz­wo­ju tego powo­ła­nia. KKK 785 mówi, że tak­że świec­cy mają stać się świad­kiem Chry­stu­sa pośród tego świa­ta. KKK 864 przy­po­mi­na nam, że duszą apo­stol­stwa zawsze jest Eucha­ry­stia. Ona uzdal­nia do praw­dzi­wej miłości.

KKK 897 defi­niu­je poję­cie wier­nych świec­kich : „Pod nazwą świec­kich rozu­mie się… wszyst­kich wier­nych chrze­ści­jan nie będą­cych człon­ka­mi sta­nu kapłań­skie­go i sta­nu zakon­ne­go praw­nie usta­no­wio­ne­go w Koście­le, mia­no­wi­cie wier­nych chrze­ści­jan, któ­rzy jako wcie­le­ni przez chrzest w Chry­stu­sa, usta­no­wie­ni jako Lud Boży i uczy­nie­ni na swój spo­sób uczest­ni­ka­mi kapłań­skie­go, pro­roc­kie­go i kró­lew­skie­go urzę­du Chry­stu­so­we­go, ze swej stro­ny spra­wu­ją wła­ści­we całe­mu ludo­wi chrze­ści­jań­skie­mu posłan­nic­two w Koście­le i w świecie”.

Myślę, że tyle wybra­nych cyta­tów niech wystar­czy do roz­bu­dze­nia w sobie na nowo powo­ła­nia i cha­ry­zma­tu do któ­re­go Bóg nas wezwał, tak­że zapra­sza­jąc do Wspól­no­ty Krwi Chrystusa.

Rok 2017 koń­czy kaden­cje ani­ma­tor­skie w naszej Wspól­no­cie, dla­te­go chciał­bym Was pro­sić dalej o modli­twę o dobre wybo­ry i mia­no­wa­nia ani­ma­to­rów, oraz o goto­wość do przy­ję­cia wyzwań w naszej Wspól­no­cie i w Koście­le lokalnym.

Wysy­łam Wam tak­że już na nowy rok for­ma­cyj­ny 2017/18 pierw­sze dwa tema­ty for­ma­cyj­ne napi­sa­ne według naszych usta­leń przez Pod­re­gion Czę­sto­chow­ski. Zachę­cam do prze­ka­za­nia kolej­nych tema­tów, oraz świa­dectw zwią­za­nych z nimi, aby­śmy mogli umie­ścić je w kolej­nym już Zeszy­cie For­ma­cyj­nym WKC nr 3 przed czu­wa­niem na Jasnej Górze. Chciał­bym przy­po­mnieć tak­że ani­ma­to­rom Pod­re­gio­nów o naszym spo­tka­niu z Radą Kra­jo­wą WKC w sobo­tę 7.10.2017 r. w Domu Misyj­nym w Oża­ro­wie Maz. od godz. 8.00. W ramach tego spo­tka­nia chciał­bym tak­że poroz­ma­wiać osob­no z naszy­mi mode­ra­to­ra­mi pod­re­gio­nów. Nie­ba­wem przy­ślę plan tego spo­tka­nia. War­to przy­po­mnieć, że 8.10.2017 r. do obia­du spo­ty­ka się tak­że Komi­sja Regu­la­mi­no­wa WKC, tak­że na to spo­tka­nie ser­decz­nie zapraszam.

Pozdra­wiam w Krwi Baranka !

Ks. Bogu­sław Wit­kow­ski CPPS Mode­ra­tor Kra­jo­wy WKC