ŚWIĘTY KASPER DEL BUFALO
(1786–1837)

Kapłan rzym­ski, Zało­ży­ciel Zgro­ma­dze­nia Misjo­na­rzy Krwi Chry­stu­sa (CPPS), współ­za­ło­ży­ciel Sióstr Ado­ra­to­rek Krwi Chry­stu­sa ()ASC) i Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa (WKC)

ZA KOŚCIÓŁ
P.
Świę­ty Kasprze, byłeś wier­ny Kościo­ło­wi, gdy był prze­śla­do­wa­ny; za Ojca Świę­te­go przy­ją­łeś na sie­bie hań­bę i wię­zy. Pro­si­my, byś wsta­wiał się za dzi­siej­szym Kościołem.
W. Daj nam poznać, jak mamy żyć Ewan­ge­lią Krzy­ża i jak ją prze­ka­zać. Tak jak Ty, chcie­li­by­śmy słu­żyć bied­nym i opusz­czo­nym. Uczyń naszą miłość do Krwi Chry­stu­sa tak moc­ną, aby­śmy byli goto­wi poświę­cić dla niej nasze życie.
Dzię­ku­je­my Bogu za Twój przy­kład. Jed­nocz ze sobą coraz bar­dziej naszą wspól­no­tę, byśmy zawsze z nowym zapa­łem prze­ży­wa­li nasze powo­ła­nie na chwa­łę Boga i dla zba­wie­nia dusz. Amen.

O POWOŁANIA
P.
Świę­ty Kasprze! Poświę­ci­łeś całe Two­je życie dla odno­wy czło­wie­ka i Kościo­ła. Wezwa­łeś kapła­nów do życia wspól­no­to­we­go i stwo­rzy­łeś Dzie­ło Krwi Chry­stu­sa, aby przy­go­to­wać wie­lu współ­pra­cow­ni­ków i współ­pra­cow­nic do pra­cy misyj­nej we wła­snym kra­ju i za granicą.
W. Pro­si­my Cię gorą­co, aby rów­nież dzi­siaj  przez Twój przy­kład wsta­wien­nic­two Kościół świę­ty otrzy­mał wie­lu dobrych kapła­nów, misjo­na­rzy i misjo­na­rek oraz zaan­ga­żo­wa­nych chrze­ści­jan. Niech pro­wa­dzą lud Boży przez życie według Ewan­ge­lii do peł­nej jed­no­ści, za któ­rą nasz Zba­wi­ciel prze­lał swo­ją Naj­droż­szą Krew.
P. Świę­ty Kasprze, Apo­sto­le Krwi Chrystusa,
W. Módl się za nami!