Jako dodat­ko­we mate­ria­ły do tema­tu przy­go­to­wa­ła Tere­sa Świderska

10  zasad  życz­li­wo­ści w lecze­niu relacji

1. Sza­nuj każ­de­go czło­wie­ka, bo Chry­stus w nim żyje. Bądź wraż­li­wy na dru­gie­go czło­wie­ka, two­je­go bra­ta (sio­strę).
2. Myśl dobrze o wszyst­kich – nie myśl źle o nikim. Sta­raj się nawet w naj­gor­szym zna­leźć coś dobrego.
3. Mów zawsze życz­li­wie o dru­gich – nie mów źle o bliź­nich. Napraw krzyw­dę wyrzą­dzo­ną sło­wem. Nie czyń roz­dź­wię­ku mię­dzy ludźmi.
4. Roz­ma­wiaj z każ­dym języ­kiem miło­ści. Nie pod­noś gło­su. Nie prze­kli­naj. Nie rób przy­kro­ści. Nie wyci­skaj łez. Uspo­ka­jaj i oka­zuj dobroć.
5. Prze­ba­czaj wszyst­ko wszyst­kim. Nie cho­waj w ser­cu ura­zy. Zawsze pierw­szy wycią­gnij rękę do zgody.
6. Dzia­łaj zawsze na korzyść bliź­nie­go. Czyń dobrze każ­de­mu, jak­byś pra­gnął, aby tobie tak czy­nio­no. Nie myśl o tym, co tobie jest kto winien, ale co Ty jesteś winien innym.
7. Czyn­nie współ­czuj w cier­pie­niu. Chęt­nie spiesz z pocie­chą, radą, pomo­cą, sercem.
8. Pra­cuj rze­tel­nie, bo z owo­ców twej pra­cy korzy­sta­ją inni, jak Ty korzy­stasz z pra­cy dru­gich.
9. Włącz się w spo­łecz­ną pomoc bliź­nim. Otwórz się ku ubo­gim i cho­rym. Uży­czaj ze swe­go. Sta­raj się dostrzec potrze­bu­ją­cych wokół siebie.
10. Módl się za wszyst­kich, nawet za nieprzyjaciół.”
(10 zasad życz­li­wo­ści  z  Internetu)