Lita­nia do św. Fran­cisz­ka Ksawerego

Kyrie, elej­son! Chry­ste, elej­son! Kyrie, elejson!
Chry­ste, usłysz nas! Chry­ste, wysłu­chaj nas!

Ojcze z nie­ba, Boże, zmi­łuj się nad nami.
Synu, Odku­pi­cie­lu świa­ta, Boże…
Duchu Świę­ty, Boże…
Świę­ta Trój­co, Jedy­ny Boże…

Świę­ta Mary­jo módl się za nami.
Świę­ty Fran­cisz­ku Ksa­we­ry, synu zie­mi hiszpańskiej…
Świę­ty Fran­cisz­ku Ksa­we­ry, stu­den­cie uczel­ni paryskich…
Świę­ty Fran­cisz­ku Ksa­we­ry, ducho­wy bra­cie Igna­ce­go z Loy­oli i Pio­tra Fabera…
Świę­ty Fran­cisz­ku Ksa­we­ry, zdo­by­ty dla Chry­stu­sa przez Ćwi­cze­nia Duchowne…
Świę­ty Fran­cisz­ku Ksa­we­ry, czci­cie­lu Trój­cy Przenajświętszej…
Świę­ty Fran­cisz­ku Ksa­we­ry, pełen wia­ry w zamy­sły Ojca Przedwiecznego…
Świę­ty Fran­cisz­ku Ksa­we­ry, zatro­ska­ny o pozna­nie Jed­no­ro­dzo­ne­go Syna Bożego…
Świę­ty Fran­cisz­ku Ksa­we­ry, wraż­li­wy na natchnie­nia Ducha Świętego…
Świę­ty Fran­cisz­ku Ksa­we­ry, pra­gną­cy upodob­nić się do Jezusa…
Świę­ty Fran­cisz­ku Ksa­we­ry, odważ­ny gło­si­cie­lu Jezu­so­wej Ewangelii…

Świę­ty Fran­cisz­ku Ksa­we­ry, nie­stru­dze­nie udzie­la­ją­cy sakra­men­tów świętych…
Świę­ty Fran­cisz­ku Ksa­we­ry, apo­sto­le według Ser­ca Jezusowego…
Świę­ty Fran­cisz­ku Ksa­we­ry, współ­za­ło­ży­cie­lu Towa­rzy­stwa Jezusowego…
Świę­ty Fran­cisz­ku Ksa­we­ry, któ­ry z pierw­szy­mi jezu­ita­mi odda­łeś się do dys­po­zy­cji Papie­żo­wi w gło­sze­niu Ewangelii…
Świę­ty Fran­cisz­ku Ksa­we­ry, wier­nie reali­zu­ją­cy ślu­bo­wa­ne rady ewangeliczne…
Świę­ty Fran­cisz­ku Ksa­we­ry, uda­ją­cy się w duchu posłu­szeń­stwa prze­ło­żo­nym zakon­nym z posłu­gą misyjną…
Świę­ty Fran­cisz­ku Ksa­we­ry, w posłu­dze misyj­nej cał­ko­wi­cie ufa­ją­cy Panu Bogu…
Świę­ty Fran­cisz­ku Ksa­we­ry, odważ­nie poszu­ku­ją­cy dusz dla Chrystusa…
Świę­ty Fran­cisz­ku Ksa­we­ry, wiel­ki misjo­na­rzu Indii i Japonii…
Świę­ty Fran­cisz­ku Ksa­we­ry, oży­wio­ny pra­gnie­niem ewan­ge­li­za­cji Chin…
Świę­ty Fran­cisz­ku Ksa­we­ry, zabie­ga­ją­cy o ulże­nie uci­ska­nym przez kolonizatorów…
Świę­ty Fran­cisz­ku Ksa­we­ry, zabie­ga­ją­cy o naucza­nie ubo­gich i zastraszonych…
Świę­ty Fran­cisz­ku Ksa­we­ry, gor­li­wy w tro­sce o zba­wie­nie bliźnich…
Świę­ty Fran­cisz­ku Ksa­we­ry, w pra­cy misyj­nej tęsk­nią­cy za towa­rzy­sza­mi zakon­ny­mi roz­rzu­co­ny­mi po całej Europie…
Świę­ty Fran­cisz­ku Ksa­we­ry, samot­nie umie­ra­ją­cy u wybrze­ży Chin…
Świę­ty Fran­cisz­ku Ksa­we­ry, wzo­rze wszyst­kich misjonarzy…

P. — Módl się za nami świę­ty Fran­cisz­ku Ksawery
W. — Aby­śmy się sta­li god­ny­mi obiet­nic Chrystusowych.

Módl­my się: Boże, Ty przez misjo­nar­ską dzia­łal­ność świę­te­go Fran­cisz­ka Ksa­we­re­go pocią­gną­łeś do świa­tła Ewan­ge­lii licz­ne naro­dy, daj wszyst­kim wier­nym tę samą gor­li­wość w roz­sze­rza­niu wia­ry, aby na całej zie­mi Kościół cie­szył się z nowych wyznaw­ców. Przez Chry­stu­sa, Pana Naszego

Nowen­na z proś­bą o łaski

Naj­mil­szy i naj­uko­chań­szy Świę­ty, peł­nią sza­cun­ku wraz z Tobą odda­ję cześć Boskie­mu Maje­sta­to­wi; i ponie­waż mam upodo­ba­nie w spe­cjal­nych darach łaski, któ­re Tobie udzie­lił za dni Two­je­go życia i chwa­ły po śmier­ci, skła­dam Ci ser­decz­ne dzię­ki, i pro­szę Cię z całe­go ser­ca, abyś wypro­sił mi Two­im potęż­nym wsta­wien­nic­twem łaskę świę­te­go życie i śmier­ci. Pro­szę Cię, abyś zechciał mi tak­że wypro­sić… (tutaj nale­ży pro­sić o upra­gnio­ne łaski ducho­we i docze­sne); a jeże­li to, o co pro­szę nie jest według chwa­ły Bożej i więk­sze­go dobra mojej duszy, uproś mi to, co jest bar­dziej sto­sow­ne do jed­nej i dru­giej. Amen.

Ojcze nasz – Zdro­waś Mario – Chwała.

- Módl się za nami Świę­ty Fran­cisz­ku Ksawery.
— A będzie­my god­ni obiet­nic Chrystusowych.

Módl­my się
O Boże, któ­ryś dzię­ki apo­stol­skie­mu gło­sze­niu Ewan­ge­lii przez Świę­te­go Fran­cisz­ka Ksa­we­re­go, powo­ła­łeś wie­le ludów Wscho­du do świa­tła Ewan­ge­lii, spraw, żeby każ­da chrze­ści­jań­ska wspól­no­ta pło­nę­ła tym samym apo­stol­skim zapa­łem, aby na całej zie­mi świę­ty Kościół rado­wał się nowy­mi dzieć­mi. Przez Chry­stu­sa Pana nasze­go. Amen.

Faj­ne
Boskie
Złe