św. KasperŚwię­ty Kasprze, naj­więk­szy Apo­sto­le Krwi Chry­stu­sa, za Two­im wsta­wien­nic­twem wdo­wa, Urszu­la Bono, zosta­ła uzdro­wio­na z cho­ro­by raka złośliwego.

Pro­si­my Cię, abyś i dziś wsta­wiał się za tymi, któ­rzy cho­ru­ją na wszel­kie­go rodza­ju cho­ro­by nowo­two­ro­we i abyś wypra­szał im łaskę cał­ko­wi­te­go uzdro­wie­nia, aby mogły dalej żyć w zdro­wiu duszy i cia­ła, na chwa­łę Boga i w służ­bie swo­im bliźnim.

A tym, któ­rzy jesz­cze będą cier­pieć z powo­du tej cięż­kiej cho­ro­by, daj siłę do przy­ję­cia tego krzy­ża w duchu poko­ry i zadość­uczy­nie­nia oraz wytrwa­nie w łasce Bożej i w codzien­nym ofia­ro­wy­wa­niu swo­ich cier­pień Bogu Ojcu, razem z Krwią Jezu­sa, ku pożyt­ko­wi wier­nych i wspar­ciu zbaw­czej misji całe­go Kościo­ła Chry­stu­so­we­go. Amen.