Wszyst­kie naro­dy, klaszcz­cie w dłonie +
i wykrzy­kuj­cie Bogu gło­sem radosnym *

albo­wiem Pan Najwyższy +
obja­wił nam miło­sier­dzie swoje.

Nie oszczę­dził On bowiem Syna swego, +
lecz Go wydał za wszyst­kich nas, *

byśmy się zba­wi­li i oczyścili +
z grze­chów naszych Krwią Jego.

Aby­śmy się Krwią Jego usprawiedliwili +
i wyba­wi­li od gnie­wu Jego, *

aby­śmy, któ­rzy od Nie­go oddzie­le­ni byliśmy, +
znów się zjed­no­czy­li przez Krew Syna Jego.

Panie, Boże mój, cóż Ci oddam +
za wszyst­ko, coś mi dał. *

Kie­lich zba­wie­nia wezmę +
i mocy Krwi Two­jej wzy­wać będę.

Śpie­waj­cie Jezu­so­wi wszy­scy świę­ci Jego, +
śpie­waj­cie i wyzna­waj­cie świę­tość Jego, *

albo­wiem On nas umiłował +
i obmył we Krwi swojej.

Został Wspo­mo­ży­cie­lem +
i Zba­wi­cie­lem naszym. *

Na wie­ki bądź sła­wio­na, Krwi Jezusowa, +
albo­wiem uczy­ni­łaś cuda.

Bądź pochwa­lo­ny, Jezu, na wieki +
i niech się napeł­ni nie­bo i zie­mia chwałą

Krwi Jego.*
Jezu­so­wi, Syno­wi Boże­mu, któ­ry nas
Krwią swo­ją odkupił, +
pójdź­cie, pokłoń­my się.

św. Maria De Mattias