25 paź­dzier­ni­ka to dzień misyj­ny w Lidz­bar­ku War­miń­skim.

Ks. Andrzej Szy­mań­ski roz­po­czął nie­dzie­lę misyj­ną w para­fii Św. Andrze­ja Bobo­li od mszy św. o godz. 8 rano, następ­nie gło­sił homi­lie na mszach dla doro­słych — o godz. 9,30, dla dzie­ci — o godz. 11 i dla mło­dzie­ży o 12,30.

O godz. 16,00 w para­fial­nej kawia­ren­ce odby­ło się uro­czy­ste spo­tka­nie para­fial­nej Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa.

O 17,30 gru­pa WKC i para­fia­nie odmó­wi­li Róża­niec Maryj­ny.

Zdjęcia odpust 2015 029

O 18,00  pro­boszcz para­fii  św. Andrze­ja Bobo­li ks. Piotr Duk­sa powi­tał nas ser­decz­nie na mszy św., któ­rą cele­bro­wał ks. Andrzej  Szy­mań­ski. Mszę  swo­im śpie­wem uświet­ni­li Łucja i Bog­dan Szew­czy­ko­wie z Olsz­ty­na.

Zdjęcia odpust 2015 031

Nie­dzie­lę misyj­ną przy­go­to­wa­ła ani­ma­tor­ka para­fial­na Tere­sa Koła­czek.