W dniach 23 — 25 paź­dzier­ni­ka 2015 roku odby­ło się sku­pie­nie WKC w Oża­ro­wie Mazo­wiec­kim

IMG_0135
Eucha­ry­stia w Kapli­cy

Tema­tem prze­wod­nim w tym roku for­ma­cyj­nym jest, „Roze­zna­wa­nie woli Bożej”.

IMG_0132
Nasz udział w Litur­gii

Sło­wem Życia na te dni, było sło­wo — ” FIAT — NIECH MI SIĘ STANIE”.

Ks. Bogu­sław, któ­ry od tego roku for­ma­cyj­ne­go, jest naszym Mode­ra­to­rem, gło­sił nam kon­fe­ren­cję jak poszu­ki­wać Woli Bożej. Odkry­wał róż­ne spo­so­by. Mnie podo­bał się spo­sób; że jeże­li moje natchnie­nia są zgod­ne z ewan­ge­lią, to jest to dla mnie dobre. Ale w prost­szy spo­sób uka­zał nam, odnie­sie­nia do sta­tu­tu mówiąc, że zawar­te w nim wska­zów­ki są Wolą Bożą dla każ­de­go człon­ka WKC.

IMG_0117
Na kon­fe­ren­cji

Na każ­de sku­pie­nie ani­ma­to­rzy die­ce­zjal­ni, przy­go­to­wu­ją temat, na pod­sta­wie tema­tu opra­co­wy­wa­ne­go przez poszcze­gól­ne pod­re­gio­ny.  W tym mie­sią­cu die­ce­zja War­szaw­ska przy­go­to­wa­ła temat;  ” Wola Boża w życiu Naj­święt­szej Maryi Pan­ny”. Uczy­my się w ten spo­sób jak, prze­ka­zy­wać tema­ty for­ma­cyj­ne na spo­tka­niach w die­ce­zjach, aby były zro­zu­mia­łe dla wszyst­kich.

IMG_0121
Pra­ca w gru­pach

Była też ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu, gdzie w ciszy mogli­śmy roz­ma­wiać z Jezu­sem sam na sam. Odkry­łam, że bar­dzo  pomo­gła mi wła­śnie taka ado­ra­cja w ciszy. Poma­łu uczę się roz­ma­wiać, nie tyl­ko zaga­dy­wać Boga.

IMG_0125
Ado­ra­cja
IMG_0143
Mał­żeń­stwo wstę­pu­je do Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa

W Nie­dzie­lę były wstą­pie­nia do Wspól­no­ty, z Płoc­ka, Łuko­wa, oraz mał­żeń­stwa z Gar­wo­li­na. Cie­szy­my się z każ­de­go nowe­go człon­ka, a Ks. Bogu­sław powia­da, że z każ­de­go nowe­go Misjo­na­rza. Coś w tym jest.

IMG_0138
Wstą­pie­nie do Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa
IMG_0150
Nowi człon­ko­wie WKC z Ks. Bogu­sła­wem Wit­kow­skim CPPS,
IMG_0147
Wspól­ne zdję­cie z naszym Mode­ra­to­rem ks. Bogu­sła­wem CPPS

wpis przy­go­to­wa­ła: Elż­bie­ta Dzie­nis z Die­ce­zji Bia­ło­stoc­kiej