W dniu 23 i 24  paź­dzier­ni­ka w para­fii Św. Jerze­go w Kętrzy­nie odby­ły  się uro­czy­sto­ści odpu­sto­we poświę­co­ne Św. Kaspro­wi del Bufa­lo.
23 paź­dzier­ni­ka Wspól­no­ta Krwi Chry­stu­sa przy Koście­le Św. Jerze­go odmó­wi­ła Koron­kę do Miło­sier­dzia Bożego,potem prze­szli Dro­gą Krzy­żo­wą odpra­wio­ną według roz­wa­żań Wspól­no­to­wych  zamiesz­czo­nych „WINOGRONIE”  nr 3.
Zdjęcia odpust 2015 012                Zdjęcia odpust 2015 010

Następ­nie człon­ko­wie Wspól­no­ty odmó­wi­li Róża­niec Maryj­ny.

O godz. 18,00 zosta­ła odpra­wio­na przez ks. Andrze­ja Szy­mań­skie­go msza św.

Na zakoń­cze­nie ks. Andrzej pobło­go­sła­wił wszyst­kich reli­kwia­mi Św. Jana Paw­ła II znaj­du­ją­cy­mi się w koście­le para­fial­nym.

25 paź­dzier­ni­ka odby­ły się die­ce­zjal­ne uro­czy­sto­ści  odpu­sto­we.
O godz. 10,00 — ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu  popro­wa­dzo­na przez Hele­nę Połu­jań­ską (ani­ma­tor­kę pod­re­gio­nu)  i Lilę Sien­kie­wicz (ani­ma­tor­kę para­fial­ną).
Zdjęcia odpust 2015 006
O godz. 11,00 odby­ła się msza świę­ta pro­wa­dzo­na przez ks. Andrze­ja Szy­mań­skie­go, na któ­rej do gro­na wspól­no­ty przy­stą­pi­ły — Anna Lipiej­ko z para­fii Św. Jana Ewan­ge­li­sty w Bar­to­szy­cach i Walen­ty­na Zawadz­ka- Czar­nas z para­fii św. Jerze­go w Kętrzy­nie.
Zdjęcia odpust 2015 012 (1)    Zdjęcia odpust 2015 015
Zgod­nie z tra­dy­cją mszę św. wzbo­ga­ci­li swo­im udzia­łem człon­ko­wie WKC z Die­ce­zji war­miń­skiej
Zdjęcia odpust 2015 016
Po mszy św. Kętrzy­nia­nie zapro­si­li wszyst­kich obec­nych ze wspól­not w Bar­to­szy­cach, Bisztynku,Olsztynie, Sro­ko­wa na aga­pę.  Pro­boszcz para­fii ks. Sta­ni­sław Majew­ski zapro­sił nas do co kwar­tal­ne­go spo­ty­ka­nia się w Kętrzy­nie.
Wię­cej na stro­nie Pod­re­gio­nu Swa­rzew­skie­go