Dnia 21 czerw­ca 2021 na Zebra­niu Pro­win­cjal­nym Zgro­ma­dze­nia Misjo­na­rzy Krwi Chry­stu­sa, został wybra­ny nowy Pro­win­cjał i Jego Rada na okres 4 lat

Pro­win­cja­łem został: Ks. Daniel Mokwa CPPS

Skład Rady Prowincjalnej:

  • I Rad­ny (Wice pro­win­cjał): Ks. Woj­ciech Czer­na­to­wicz CPPS
  • II Rad­ny: Ks. Seba­stian Pię­ta CPPS
  • III Rad­ny: Ks. Bogu­sław Wit­kow­ski CPPS
  • IV Rad­ny: Ks. Fran­ci­szek Grzy­wa CPPS

Nowe­mu Pro­win­cja­ło­wi i Jego Radzie życzy­my potrzeb­nych darów Ducha Świę­te­go i wsta­wien­nic­twa św. Kaspra del Bufalo.

»ks. Mar­cin Paw­lic­ki CPPS«