Kon­fe­ren­cja wygło­szo­na 15 czerw­ca przez ks. Danie­la Mokwa CPPS pt. „Czym jest posłu­ga ani­ma­tor­ska”. Temat ten został pod­ję­ty przed Zebra­niem Kra­jo­wym WKC, a szcze­gól­nie przed wybo­ra­mi ani­ma­to­rów kra­jo­wych. Na zakoń­cze­nie kon­fe­ren­cji Koron­ka do Krwi Chrystusa.
Na okres waka­cyj­ny Kon­fe­ren­cje z modli­twą z Sank­tu­arium Krwi Chry­stu­sa zosta­ły zawieszone.