Zebra­nie Kra­jo­we WKC wyjąt­ko­wo odby­ło w jed­nym dniu (26 czerw­ca 2021)  bar­dzo w wiel­kim skró­cie zazwy­czaj trwa­ło 3 dni. Prze­ka­za­ne były tyl­ko spra­woz­da­nia z pod­re­gio­nów i od rady kra­jo­wej. Następ­nie odby­ły się wybo­ry Ani­ma­to­rów Krajowych.

W pią­tek o 21:00 Msza św. a po niej Ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakramentu

This sli­de­show requ­ires JavaScript.

W sobo­tę roz­po­czę­cie Zebra­nia Kra­jo­we­go WKC jutrz­nią i Mszą św.

Roz­po­czę­cie Zebra­nia Kra­jo­we­go i wybo­ry Ani­ma­to­rów Krajowych

Spra­woz­da­nia z Pod­re­gio­nów WKC i wybo­ry Ani­ma­to­rów Krajowych

This sli­de­show requ­ires JavaScript.


Nowo wybra­ny­mi Ani­ma­to­ra­mi Kra­jo­wy­mi zosta­li: Cze­sła­wa Nowak i Jerzy Derdak

Uczest­ni­cy Zebra­nia Kra­jo­we­go WKC

Link do zdjęć od Basi KLIKNIJ TU
Link do zdjęć od Kasi KLIKNIJ TU