Odpust Krwi Chry­stu­sa w 2021 roku po raz pierw­szy jesz­cze nie­wy­bu­do­wa­nym koście­le, z tego też powo­du mię­dzy inny­mi uro­czy­stość była wyjąt­ko­wo pod­nio­sła, aż łza krę­ci­ła się w oku.

Na pod­nio­słość uro­czy­sto­ści zwró­cił uwa­gę pro­win­cjał Misjo­na­rzy Krwi Chry­stu­sa. – To histo­rycz­na chwi­la. Warun­ki są jesz­cze budow­la­ne, ale cie­szy­my się, że już może­my zoba­czyć wnę­trze kościo­ła i gościć Gospo­da­rza tego miej­sca na ołta­rzu pod­czas Eucha­ry­stii, ale też w naszych ser­cach, bo my jeste­śmy żywą świą­ty­nią Boga – pod­kre­ślił ks. Daniel Mokwa.

Homi­lię wygło­sił ks. Mariusz Fru­kacz

– Przy­cho­dzi­my do tego miej­sca, by dać świa­dec­two, że jeste­śmy odku­pie­ni i obmy­ci Prze­naj­droż­szą Krwią Chry­stu­sa – powie­dział ks. Mariusz Fru­kacz, redak­tor Tygo­dni­ka Kato­lic­kie­go „Nie­dzie­la”, pod­czas uro­czy­sto­ści odpu­sto­wej ku czci Prze­naj­droż­szej Krwi Chry­stu­sa w sank­tu­arium Krwi Chry­stu­sa w Czę­sto­cho­wie.

Ten pokaz slaj­dów wyma­ga włą­czo­ne­go Java­Script.

Czas po Eucha­ry­stii na posi­łek, roz­mo­wy, zaku­py w Wydaw­nic­twie „POMOC”

Ten pokaz slaj­dów wyma­ga włą­czo­ne­go Java­Script.

Dróż­ki Krwi Chry­stu­sa

Ten pokaz slaj­dów wyma­ga włą­czo­ne­go Java­Script.

Na zakoń­cze­nie Dró­żek Krwi Chry­stu­sa z wdzięcz­no­ści dla Pana Boga w Trój­cy Jedy­ne­go został odśpie­wa­ny hymn:
„Cie­bie Boga wysła­wia­my”

TELEWIZJA MAKSYMILIAN: Trze­ba zoba­czyć Krew Boga! Odpust Krwi Chry­stu­sa w Sank­tu­arium Krwi Chry­stu­sa /Misjonarze Krwi Chrystusa/, Czę­sto­cho­wa, 27.06.2021 r.

Lin­ki do zdjęć:
Iwon­ka »KLIKNIJ TU«
Kasia »KLIKNIJ TU«
Basia »KLIKNIJ TU«

Inne lin­ki:
»Radio FIAT«
»częstochowskie24.pl« 
»zdjęcia/niedziela«