IV kon­fe­ren­cja o ducho­wo­ści Krwi Chry­stu­sa gło­szo­na co dru­gi wto­rek w Sank­tu­arium Krwi Chry­stu­sa w Częstochowie.
23 lute­go ks. Daniel Mokwa CPPS przed­sta­wił kon­fe­ren­cję swo­je­go autor­stwa doty­czą­cą tema­tu for­ma­cyj­ne­go na mie­siąc luty — „Krew Chry­stu­sa naj­lep­szym lekar­stwem leczą­cym rela­cje we Wspólnocie”

Koron­ka do Krwi Chry­stu­sa — wyna­gro­dze­nie dla Krwi Chry­stu­sa za wszel­kie zło na świecie