Mate­ria­ły ze spo­tka­nia Rad przy­go­to­wa­ła Cze­sła­wa Nowak

W ostat­ni week­end lute­go (26–28.02) odpo­wie­dzial­ni we Wspól­no­cie – mode­ra­to­rzy i ani­ma­to­rzy kra­jo­wi i pod­re­gio­nów – spo­tka­li się w Domu św. Kaspra w Czę­sto­cho­wie aby omó­wić m.in.

- spra­wy bie­żą­ce i aktu­al­ną sytu­ację WKC,
— usta­lić temat for­ma­cji na naj­bliż­szy rok formacyjny,
— omó­wić orga­ni­za­cję odpu­stu Mat­ki i Kró­lo­wej Prze­naj­droż­szej Krwi 23.05.br.
— omó­wić przy­go­to­wa­nia do Zebra­nia Kra­jo­we­go WKC, któ­re ma się odbyć 1–3 maja br

Bio­rąc po uwa­gę aktu­al­ny rok św. Józe­fa w Koście­le i Patron­kę naszej uro­czy­sto­ści odpu­sto­wej, hasłem odpu­stu będzie zawo­ła­nie: „Z Mary­ją i Józe­fem odna­leźć Jezu­sa” (por. Łk 2, 48)

Zosta­ły rów­nież roz­dzie­lo­ne zada­nia w orga­ni­za­cji odpustu:

  1. Wystrój ołta­rza polo­we­go – WKC z pod­re­gio­nu swarzewskiego.
  2. Opra­wa litur­gicz­na – WKC z pod­re­gio­nu częstochowskiego.
  3. Zapi­sy inten­cji mszy świę­tych – WKC z pod­re­gio­nu ożarowskiego.
  4. Porząd­ko­wa­nie tere­nu – WKC z pod­re­gio­nu zamojskiego.
  5. Dro­ga Krwi Chry­stu­sa – ks. Seba­stian i WKC z pod­re­gio­nu zamojskiego.

W cza­sie obrad nad kie­run­kiem for­ma­cji na przy­szłość, obec­ny pro­win­cjał CPPS – ks. Woj­ciech Czer­na­to­wicz podzie­lił się cen­ną uwa­gą przy wybo­rze tema­tu – czy mamy roz­sze­rzać tema­ty o coraz nowe, czy raczej pogłę­biać? Zgo­dzi­li­śmy się, że nale­ży pogłę­biać for­ma­cję człon­ków WKC i został wybra­ny temat na przy­szły rok: Sło­wo Boże jako „Sło­wo Życia”. Chce­my bar­dziej pozna­wać i przy­bli­żać się do Sło­wa Boże­go, któ­re nas oży­wia, oświe­ca, odna­wia, wzmac­nia, jed­no­czy, nawra­ca, uzdra­wia, napo­mi­na, rodzi powo­ła­nia i posy­ła z misją.

Toż­sa­mość Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa, cha­ry­zmat i tra­dy­cja tzn. roz­wa­ża­nie Sło­wa Boże­go, wybie­ra­ne „Sło­wo Życia” i dzie­le­nie się doświad­cze­nia­mi i świa­dec­twem — to nasz skar­biec, któ­ry mamy powin­ność i obo­wią­zek zacho­wy­wać, chro­nić i pie­lę­gno­wać, aby nasza toż­sa­mość zacho­wa­ła swój cha­rak­ter a nie roz­my­wa­ła się. To bar­dzo waż­ny wnio­sek, któ­ry jest owo­cem dys­ku­sji o aktu­al­nej sytu­acji WKC.

Zebra­nie Kra­jo­we WKC zosta­ło zwo­ła­ne na 1–3 maja i odbę­dzie się w Domu św. Kaspra w Czę­sto­cho­wie. Ter­mi­nem alter­na­tyw­nym, w razie obostrzeń sani­tar­nych (lock down) jest sobo­ta 26 czerw­ca br. (przed odpu­stem Krwi Chrystusa).

This sli­de­show requ­ires JavaScript.

link do zdjęć KLIKNIJ TU