Dru­gie spo­tka­nie onli­ne pro­wa­dzą: ks. Bogu­sław Wit­kow­ski CPPS- Mode­ra­tor Kra­jo­wy WKC
i ks. Daniel Mokwa CPPS - Mode­ra­tor Pod­re­gio­nu Częstochowskiego
Ks. Bogu­sław Wit­kow­ski CPPS - Wpro­wa­dze­nie do kon­fe­ren­cji z tema­tu for­ma­cyj­ne­go nawią­zu­jąc do  Zeszy­tu for­ma­cyj­ne­go nr 6, z przy­po­mnie­niem że mamy Rok Eucha­ry­stii „OJCIEC MÓJ DA WAM PRAWDZIWY CHLEB Z NIEBA” ten frag­ment wyak­cen­to­wał episkopat.
Proś­ba aby dbać o przyj­mo­wa­nie Komu­nii Świę­tej, jak to tyl­ko moż­li­we. albo pro­sić sza­fa­rzy o przy­nie­sie­nie Komu­nii Świę­tej.  Kościo­ły są otwar­te i moż­na przyjść na ado­ra­cję Naj­święt­sze­go Sakramentu …

Ks. Daniel Mokwa CPPS wygło­sił kon­fe­ren­cję do tema­tu: „Budo­wa­nie miło­ści we Wspól­no­cie na fun­da­men­tach mocy Krwi Chry­stu­sa Cze­sła­wy Nowak

Koron­ka do Krwi Chrystusa