APEL JASNOGÓRSKI 10. XII. 2022

 Mary­jo nasza dobra Mat­ko, Mat­ko Kościo­ła, jesteś nazwa­na Mat­ką Sło­wa. Gdy patrzy­my na Two­ją Jasno­gór­ską iko­nę widzi­my na niej, że dajesz nam Two­je­go Syna, któ­ry w swo­ich dło­niach trzy­ma księ­gę Sło­wa Boże­go. To wła­śnie dzię­ki Tobie, dzię­ki temu że potra­fi­łaś stwo­rzyć w sobie i wokół sie­bie prze­strzeń ciszy — umoż­li­wi­ło to spo­tka­nie z Bogiem. Przez tę ciszę w Tobie, Jego sło­wo mogło zostać usły­sza­ne naj­pierw przez Cie­bie a potem przez innych. Jezus jest tym Sło­wem Boga. Jego życie, jego miłość i cier­pie­nie, Jego zmar­twych­wsta­nie i Jego Ewan­ge­lia jest tym Sło­wem Boga któ­re chce wybrzmieć w pust­ce i cha­osie świa­ta. Bóg chce wciąż przy­cho­dzić do serc ludzi jak przy­szedł do Two­je­go czy­ste­go ser­ca! Chcę two­rzyć nową rze­czy­wi­stość pojed­na­nia, miło­ści, jed­no­ści, poko­ju w nas i mię­dzy nami.

Ucz nas Mary­jo stwa­rza­nia w sobie prze­strze­ni ciszy, prze­strze­ni któ­ra umoż­li­wia spo­tka­nie z Bogiem, wybrzmie­nie Jego Sło­wa w życiu każ­de­go z nas. 

Jak kie­dyś gdy Stwór­ca Wypo­wie­dział swo­je – niech się sta­nie — I sta­ła się nowa rze­czy­wi­stość: świa­tłość, życie — Tak dzię­ki Two­je­mu Fiat volun­tas tua — niech się sta­nie Wola Two­ja Boże — Bóg Miłość przy­szedł do ser­ca Two­je­go. Jezus przy­szedł na ten świat.

Mary­jo Mat­ko Sło­wa, naucz nas stwa­rzać w sobie prze­strzeń ciszy by móc słu­chać Two­je­go Syna. By być otwar­tym na Ducha Świę­te­go, by On mógł stwa­rzać w nas i przez nas nową rzeczywistość. 

Roz­po­czę­li­śmy w koście­le nowy rok litur­gicz­ny pod hasłem: Wie­rzę w Kościół Chry­stu­so­wy. Ale Kościół Chry­stu­so­wy to Kościół Ewan­ge­lii wpro­wa­dza­nej w życie. To Kościół ludzi otwar­tych na Sło­wo Boże, Ludzi, któ­rzy Sło­wo Boże roz­wa­ża­ją zasta­na­wia­jąc się co do nich Bóg chce powie­dzieć dzi­siaj, w tej sytu­acji któ­rą prze­ży­wa­ją — i chcą by to Sło­wo prze­mie­nia­ło życie. Chce­my być Kościo­łem zasłu­cha­nym w Sło­wo Boga jak ty Mary­jo. Czy jed­nak księ­ga Ewan­ge­lii jest w naszych rękach? Czy Biblia jest jesz­cze na hono­ro­wym miej­scu w naszych domach? Czy uczest­ni­cząc w nie­dziel­nej Eucha­ry­stii – szu­ka­my w litur­gii Sło­wa — tego Sło­wa któ­re Bóg kie­ru­je do nas i któ­re chce byśmy wpro­wa­dza­li w życie by prze­mie­niać świat? Czy Sło­wo Chry­stu­sa i Jego życie jest naszym Sło­wem Życia któ­re­mu pozwa­la­my by nas zmie­nia­ło? A może zbyt dużo cza­su wpa­tru­jąc się w róż­no­rod­ne ekra­ny tele­wi­zo­rów, kom­pu­te­rów, tele­fo­nów, kon­sol — stwa­rza­my w sobie cha­os. Mary­jo pomóż nam wyci­szyć nasze ser­ca by Two­je Sło­wo mogło w nim zabrzmieć. Powie­rza­my Ci Wspól­no­tę Krwi Chry­stu­sa — któ­ra dziś będzie czu­wać tutaj na Jasnej Górze gdzie bije dla nas kocha­ją­ce mat­czy­ne ser­ce. Powie­rza­my Ci małe gru­py świec­kich Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa roz­sia­ne po wie­lu para­fiach w Pol­sce, któ­re co tydzień roz­wa­ża­ją Sło­wo Boże i sta­ra­ją się je wpro­wa­dzać w życie i tak budu­ją żywy Kościół. Pro­szę cię Mary­jo — uproś nam byśmy byli ludź­mi któ­rzy przez wsłu­chi­wa­nie się w sło­wa Ewan­ge­lii two­rzą nową rze­czy­wi­stość ludzi pojed­na­nych z Bogiem i mię­dzy sobą w naszych rodzi­nach, para­fiach, w naszej Ojczyź­nie i coraz bar­dziej podzie­lo­nym i skłó­co­nym świe­cie. Mat­ko sło­wa, usły­szysz nasze sło­wa i wsta­wiaj się za nami u Twe­go Syna.