Noc­ne czu­wa­nie  przy­pa­da­ją­ce zawsze w grud­niu, to dobry czas adwen­to­we­go czu­wa­nia, przy­go­to­wu­ją­ce­go do Świąt Boże­go Naro­dze­nia i to potwier­dza chy­ba każ­dy wie­lo­let­ni czy pierw­szy raz bio­rą­cy udział w czu­wa­niu uczestnik

Czu­wa­nie Misjo­na­rzy Krwi Chry­stu­sa i całej Rodzi­ny Krwi Chry­stu­sa na Jasnej Górze

Nocne czuwanie rozpoczęło się Jasnogórskim Apelem z rozważaniem apelowym ks. Marka Ksawerego Kujawy CPPS — tekst: KLIKNIJ TU , a powyżej można odsłuchać

Powi­ta­nie Rodzi­ny Krwi Chry­stu­sa: Rada Kra­jo­wa WKC:
ks. Daniel Mokwa — mode­ra­tor kra­jo­wy i zara­zem pro­win­cjał,
oraz ani­ma­to­rzy kra­jo­wi: Cze­sław Nowak i Jerzy Derdak

s. Kon­so­la­ta — Misjo­nar­ka Krwi Chry­stu­sa MSC wygło­si­ła wspa­nia­łą konferencje.

Sio­stry Ado­ra­tor­ki Krwi Chry­stu­sa popro­wa­dzi­ły pięk­nie modli­twę koron­kę do Krwi Chrystusa.

Wspól­no­ta z Pod­re­gio­nu Oża­row­skie­go wraz ze swo­im mode­ra­to­rem ks. Ksa­we­rym popro­wa­dzi­ła: „Jak two­rzyć jed­ność w rodzi­nie?” temat o rodzi­nie bar­dzo ważny.

Sio­stry Misjo­nar­ki Krwi Chry­stu­sa wyśpie­wa­ły całym ser­cem uwiel­bie­nie  Jezu­so­wi rów­nież na Eucha­ry­stii i jesz­cze po Niej. 

Eucha­ry­stię ofia­ro­wy­wa­li Misjo­na­rze Krwi Chry­stu­sa CPPS: ks. Andrzej Szy­mań­ski, ks. Filip i ks. Seba­stian Pię­ta, ks. Igna­cy Jaku­biak i ks. Daniel Mokwa – mode­ra­tor kra­jo­wy, z zara­zem pro­win­cjał, któ­ry wygło­sił dobrą poucza­ją­cą  homi­lię, (a mię­dzy inny­mi, że jeste­śmy wspól­no­tą for­ma­cyj­ną, a nie dewo­cyj­ną …) Na Eucha­ry­stii wiel­kim i naj­waż­niej­szym dzięk­czy­nie­niu prze­ży­li­śmy jed­ność  z Jezu­sem z zawie­rze­niem Mat­ce Bożej Nie­po­ka­la­nej, Mat­ce Kościo­ła i Kró­lo­wej Prze­naj­droż­szej Krwi.

Temat: „Jak two­rzyć jed­ność we wspól­no­cie” roz­wa­ża­ła Wspól­no­ta Pod­re­gio­nu Zamoj­skie­go razem z ks. Andrze­jem Szy­mań­skim, bar­dzo waż­ne wspól­no­to­we zagadnienia.

Jak two­rzyć jed­ność w Koście­le” — Pod­re­gion Swa­rzew­ski z ks. Fili­pem i ks. Seba­stia­nem Pię­ta CPPS — Kościół, to szcze­gól­nie waż­na sprawa

Tema­tem: „Jak two­rzyć jed­ność we współ­cze­snym świe­cie” zaję­ła się Wspól­no­ta z Pod­re­gio­nu Czę­sto­chow­skie­go z ks. Igna­cym Jaku­biak CPPS. – był to temat trud­ny, ale też sze­ro­ki społecznie.

Nagra­nie Pod­re­gio­nu Czę­sto­chow­skiego

Wszyst­kie gru­py uję­te w pro­gra­mie wło­ży­li swo­je ser­ce, talen­ty i przy­go­to­wa­li cen­ne świa­dec­twa, to wszyst­ko poma­ga­ło nam wszyst­kim prze­żyć tak pięk­nie i dobrze cało­noc­ne czuwanie.

Podzię­ko­wa­nie od Mode­ra­to­ra Kra­jo­we­go ks. Danie­la Mokwa i bło­go­sła­wień­stwo na dro­gę, na Świę­ta i na cały czas od wszyst­kich Misjo­na­rzy Krwi Chrystusa

Link do zdjęć od Basi: KLIKNIJ TU
Link do zdjęć od Czar­ny Kot: KLIKNIJ TU
Link do zdjęć od Kasi: KLIKNIJ TU
Link do zdjęć od Ada­ma KLIKNIJ TU