26 listo­pad 2022 rok

To już 35 lat minę­ło jak 27 listo­pa­da 1987 roku zawią­za­ła się gru­pa Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa przy naszej para­fii, zaini­cjo­wa­na przez Marię Kaziń­ską, któ­ra zosta­ła jej pierw­szym ani­ma­to­rem. Potem jej następ­czy­nią dłu­gie lata była Józe­fa Łem­pic­ka, kolej­no Micha­li­na Bie­rów­ka, a obec­nie Kata­rzy­na Zalu­za.  Opie­ku­nem gru­py jest ks. pro­boszcz Edward Boga­cze­wicz. Wspól­no­ta bar­dzo szyb­ko osią­gnę­ła licz­bę 44 człon­ków. W mię­dzy­cza­sie zmar­ło 21 osób. Kil­ka osób zmie­ni­ło miej­sce zamiesz­ka­nia, ale też doszli nowi człon­ko­wie. Jest nas w tej chwi­li 18 osób i kil­ka nowych kan­dy­da­tów. Nie­wiel­ka to gru­pa, ale bar­dzo umi­ło­wa­li­śmy Chry­stu­sa, któ­ry za nas wszyst­kich prze­lał Krew, będą­ce­go zna­kiem nie­skoń­czo­nej miło­ści Boga do czło­wie­ka  i chce­my zawsze  mu słu­żyć. Nasze świę­to roz­po­czę­ła  uro­czy­sta Eucha­ry­stia, cele­bro­wa­na przez 4 kapłanów:

  • Misjo­na­rza z Czę­sto­cho­wy, nasze­go mode­ra­to­ra pod­re­gio­nu czę­sto­chow­skie­go- Księ­dza Igna­ce­go Jaku­biak CPPS, któ­ry prze­wod­ni­czył Eucharystii;
  • Księ­dza Hen­ry­ka Wycisk- eme­ry­ta, któ­ry jest człon­kiem Wspól­no­ty od 2001 roku i pro­wa­dził gru­pę w Bole­sła­wiu, a od 2022 roku od wrze­śnia prze­by­wa w Opo­lu w die­ce­zjal­nym domu emeryta;
  • Ksiądz Adam Zawi­sza- opie­kun wspól­no­ty w Opolu
  • nasz Ksiądz Edward Boga­cze­wicz ‑pro­boszcz, któ­ry na począt­ku powi­tał wszyst­kich przy­by­łych gości i para­fian na Mszę Świętą.

Homi­lię wygło­sił ks. Igna­cy CPPS i mówił o zna­cze­niu Krwi Chry­stu­sa, bo w dzi­siej­szym  świe­cie mogą być poku­sy pora­dze­nia sobie bez Boga, a wte­dy łatwo się pogu­bić. Krew Chry­stu­sa mówi, że Bóg kocha nas taki­mi jaki­mi jeste­śmy z wszyst­ki­mi wada­mi, poraż­ka­mi i wszyst­kim tym co nie­uda­ne w naszym życiu, wiel­ką bez­in­te­re­sow­ną miło­ścią, któ­ra zwy­cię­ża wszyst­ko. W pro­ce­sji z dara­mi do ołta­rza  zanie­śli­śmy: chleb i owo­ce , pusz­kę do udzie­le­nia komu­nii św. pod dwie­ma posta­cia­mi — dar  dla kościo­ła w para­fii oraz dar ser­ca czy­li ofia­rę pie­nięż­ną na budo­wę Sank­tu­arium Krwi Chry­stu­sa. Na zakoń­cze­nie Eucha­ry­stii odmó­wio­no zawie­rze­nie — akt odda­nia się Wspól­no­ty na nowo Naj­droż­szej Krwi Jezu­sa, potem zosta­ło odśpie­wa­ne uro­czy­ste Te deum. Na tym jesz­cze nie koniec. Nasz Misjo­narz pobło­go­sła­wił każ­de­go indy­wi­du­al­nie reli­kwia­mi św. Kaspra, a my wrę­cza­li­śmy wszyst­kim pobło­go­sła­wio­nym zro­bio­ną przez nas koron­kę do Krwi Chry­stu­sa, ksią­żecz­kę jak ją odma­wiać i obra­zek do św. Kaspra wraz  modli­twą i lita­nią, a zło­żo­ne ofia­ry pod­czas bło­go­sła­wień­stwa prze­zna­czy­li­śmy dla Misjo­na­rzy Krwi Chrystusa.

Po uczcie ducho­wej czas był na ucztę dla cia­ła. Wytwo­rzy­ła się miła atmos­fe­ra, bo wspo­mnie­niom nie było końca. 

Od same­go począt­ku pro­wa­dzo­na jest kro­ni­ka wyda­rzeń we Wspól­no­cie. Ale się tego nazbie­ra­ło…! Teraz mogli­śmy to obejrzeć.

Osiem sióstr docze­ka­ło się obcho­dów 35- lecia i dla nich ks. Pro­boszcz wraz z ks. Hen­ry­kiem wrę­czy­li upo­min­ki tym, któ­rzy mogli uczest­ni­czyć w uro­czy­sto­ści, a pozo­sta­łym, któ­rzy z racji cho­ro­by nie mogli 

przy­być, zosta­ną dowie­zio­ne do domu. W koń­cu już w tro­chę mniej­szym gro­nie, bo część już nas opu­ści­ło, uda­jąc się w  dro­gę do domu, roz­śpie­wa­li­śmy się przy akom­pa­nia­men­cie gita­ry nasze­go Misjo­na­rza, tak jak to zawsze czy­ni­my na naszych Dniach Sku­pie­nia w Częstochowie, 

prze­ry­wa­jąc śpiew opo­wia­da­nia­mi naszych star­szych sióstr jak to one zaczy­na­ły dzia­łal­ność we Wspól­no­cie. Bogu niech będą dzię­ki za ten pięk­ny dzień! 

wię­cej zdjęć KLIKNIJ TU    oraz na stro­nie para­fial­nej: Rzym­sko­ka­to­lic­ka Para­fia Ducha Świę­te­go i NMP Mat­ki Kościoła

Kata­rzy­na Zalu­za – ani­ma­tor