Spo­tka­li­śmy się w rodzi­nie Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa w Oża­ro­wie Mazo­wiec­kim na sku­pie­niu,  w dniach 25 – 27.11.2022 roku.

Spo­tka­nie roz­po­czę­li­śmy Mszą Świę­tą. W wygło­szo­nej homi­li, ks. Ksa­we­ry zachę­cił nas , aby zro­bić rachu­nek sumie­nia z minio­ne­go cza­su i wejść w adwent  z posta­no­wie­niem adwen­to­wym.
Aby z tego sku­pie­nia wyje­chać z goto­wym postanowieniem.

Sło­wo Życia tego sku­pie­nia brzmia­ło: PAN BLISKO JEST.

Wie­czo­rem zosta­li­śmy zapro­sze­ni do ado­ra­cji Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu, tyl­ko JA i JEZUS.

Kon­fe­ren­cja wygło­szo­na przez ks. Ksa­we­re­go  i Tere­sę Swi­der­ską połą­czo­na z tema­tem mie­sią­ca,  Posłu­szeń­stwo w Koście­le,
- kto was słu­cha, Mnie słu­cha,
- Kto wami gar­dzi, Mną gardzi,

Posłu­szeń­stwo: 
Uczy­my się w domu posłu­szeń­stwa, i tak Iza­ak uczył się posłu­szeń­stwa od swo­je­go Ojca Abra­ha­ma,
Moj­żesz posłusz­ny Bogu wypro­wa­dził naród Izra­ela z nie­wo­li …….
BÓG Zawsze dotrzy­mu­je sło­wa i zawsze mówi praw­dę Kapł. 19.21
Posłu­szeń­stwo Jezu­sa,
Posłu­szeń­stwo pierw­szych uczniów,
Posłu­szeń­stwo, bo muszę — nie­wol­nik,
Posłu­szeń­stwo , bo chcę z miło­ści do Boga i bliź­nie­go,
Posłu­szeń­stwo JÓZEFA I MARYI , jako wzór posłuszeństwa.

Roz­wa­ża­nie Pisma Świę­te­go w gru­pach.
Było nas tym razem bar­dzo dużo ok. 55 osób,  stwo­rzy­li­śmy 7 grup.

Na spo­tka­niu Ani­ma­to­rów Die­ce­zjal­nych oma­wia­li­śmy głów­nie , pro­gram na noc­ne czu­wa­nie na Jasnej Górze.

Na nie­dziel­nej Mszy Świę­tej, do Wspól­no­ty wstą­pi­ło pięć osób, z die­ce­zji Siedleckiej.

Homi­lia o poko­rze,  jako, że w tym cza­sie adwen­tu WKC i Misjo­na­rze sta­ra­my się żyć poko­rą według
zasad uję­tych w książ­ce o poko­rze.
„ Kocham ducha pokor­ne­go, lecz nie poni­żo­ne­go, pokor­nie wdzięcz­ne­go za wszyst­ko Bogu,
ale jed­no­cze­śnie wiel­ko­dusz­ne­go w NIM.”   św. Kasper del Bufalo.

Ponie­waż Ks. Ksa­we­ry, obcho­dził świę­to swo­je­go Patro­na Świę­te­go Fran­cisz­ka Ksa­we­re­go na zakoń­cze­nie Mszy Świę­tej , w imie­niu wszyst­kich uczest­ni­ków, życze­nia imie­ni­no­we, zło­ży­ła ani­ma­tor­ka pod­re­gio­nu Maria Krat­kow­ska, oraz ani­ma­to­rzy diecezjalni.

Z racji tego Świę­ta wszy­scy indy­wi­du­al­nie otrzy­ma­li­śmy bło­go­sła­wień­stwo reli­kwia­mi św. Fran­cisz­ka Ksawerego.

Sta­ra­łam się to wszyst­ko udo­ku­men­to­wać na zdjęciach.

Chcę też oso­bi­ście podzię­ko­wać Panu Bogu i całej wspól­no­cie za pięk­ny czas sku­pie­nia, i za to, że było nas bar­dzo dużo.
Niech nam wszyst­kim Bóg bło­go­sła­wi na następ­ny rok i na spo­tka­nie w dniach 3 – 5 luty 2023 roku.

Link do zdjęć od Eli KLIKNIJ TU

                                                                                                            Elżbieta.