Na apel „ Chodź­my z Mary­ją rato­wać świat” nasza mała Wspól­no­ta Krwi Chry­stu­sa z Kędzie­rzy­na- Koź­la rów­nież nie była obo­jęt­na. Na modli­twę 07.10.2017r. wybra­li­śmy się wspól­nie z całą gru­pą para­fial­ną do Opa­wi­cy,  prze­pięk­ne­go baro­ko­we­go kościo­ła Świę­tej Trój­cy. Przy­by­wa­ją­cych do świą­ty­ni wita­ła uśmiech­nię­ta gru­pa har­ce­rzy, wrę­cza­jąc każ­de­mu pamiąt­ko­wy obra­zek Czar­nej Madon­ny z Opawicy.

Według infor­ma­cji poda­nej przez pro­bosz­cza do Opa­wi­cy przy­by­ło ok. 700 osób, (tyle było zgło­szo­nych), a było nas na pew­no znacz­nie wię­cej. Po prze­pięk­nej kate­che­zie, Mszy Św. i spe­cjal­nym nabo­żeń­stwie eucha­ry­stycz­nym ruszy­li­śmy z pro­ce­sją do wyzna­czo­nej stre­fy modli­twy ok. 1 km od kościo­ła. W pro­ce­sji szła razem z nami nie­sio­na przez har­ce­rzy figu­ra Mat­ki Bożej Fatim­skiej. Tak ze śpie­wem i modli­twą dotar­li­śmy na miejsce.

Tu cze­ka­ła nas nie­spo­dzian­ka przy­go­to­wa­na przez miej­sco­wych para­fian. Wszy­scy zosta­li­śmy ugosz­cze­ni prze­pysz­ny­mi koła­cza­mi, kawą i her­ba­tą a nawet kto chciał mógł zjeść cie­pły posi­łek. Pozna­li­śmy gościn­ność oko­licz­nych miesz­kań­ców, a trud dla nich był nie­ma­ły, gdyż para­fia jest niewielka.

Bar­dzo też pod­bu­do­wa­ła nas posta­wa mło­dzie­ży, (nie tyl­ko har­ce­rzy), któ­ra poma­ga­ła w orga­ni­za­cji całej akcji przy­ję­cia tylu uczest­ni­ków modli­twy oraz prze­wod­ni­czy­ła rów­nież pod­czas odma­wia­nia różańca.

Czu­wa­ła nad wszyst­kim Mary­ja, któ­ra dała nam  prze­pięk­ną pogo­dę. Wszy­scy więc z rado­ścią i z prze­ję­ciem odma­wia­li róża­niec, łącząc się z tymi któ­rzy w tym samym cza­sie  też się modlili.

Jest to dla nas wiel­ki moment histo­rycz­ny. Każ­dy kto uczest­ni­czył w ”różań­cu do gra­nic” czuł ten wiel­ki „szturm do nie­ba” i na pew­no w przy­szło­ści odczu­je też otrzy­ma­ne łaski od Maryi, wypro­szo­ne nie tyl­ko dla siebie.

Kie­dy już wra­ca­li­śmy do domu, na nie­bie przez całą dro­gę była podwój­na tęcza, jak­by Mary­ja chcia­ła nas poże­gnać i podzię­ko­wać za te wszyst­kie „róże”, któ­re otrzy­ma­ła. Ale to prze­cież my wszy­scy jeste­śmy jej wdzięcz­ni za tak nie­sa­mo­wi­te prze­ży­cie ducho­we i zjed­no­cze­nie tylu ludzi w jed­nym cza­sie i w  jed­nym duchu.

Bło­go­sła­wio­na Krew Jezu­so­wa !                                        Kata­rzy­na Zaluza
Wspól­no­ta Krwi Chrystusa
Kędzie­rzyn Kożle

Modli­twa w pięk­nym koście­le baro­ko­wym Św. Trój­cy w Opawicy

 Przy­by­cie do stre­fy modli­twy i ser­decz­ne powi­ta­nie przez miej­sco­wych parafian


This sli­de­show requ­ires JavaScript.

Był też czas na prze­kro­cze­nie granicy

This sli­de­show requ­ires JavaScript.

 Modli­twa różańcowa


This sli­de­show requ­ires JavaScript.

Powrót do domu

This sli­de­show requ­ires JavaScript.

 W dro­dze do domu towa­rzy­szy­ła nam tęcza