Eucha­ry­stia w sobo­tę i niedzielę. 

This sli­de­show requ­ires JavaScript.

W sal­ce para­fial­nej od same­go rana z wiel­kim zapa­łem robi­ły­śmy kanap­ki na śnia­da­nie, któ­re było zapla­no­wa­ne po Eucha­ry­stii. Następ­nie po peł­nej werwy pra­cy przy­go­to­wań i dotar­ciu innych osób wyci­szy­li­śmy się modląc się modli­twą bre­wia­rzo­wą — Jutrz­nią, po czym wyru­szy­li­śmy na Eucharystię

This sli­de­show requ­ires JavaScript.

Po Mszy św. dal­szy ciąg naszych rekolekcji

This sli­de­show requ­ires JavaScript.

ks. Daniel Mokwa CPPS

KONFERENCJE wygło­szo­ne przez ks. Danie­la Mokwa CPPS tematy: 

1. Tajem­ni­ca pas­chal­na w codzien­no­ści życia Wspól­no­ty Krwi Chrystusa
 2.  „Krzyk krwi” jako wezwa­nie dla WKC do wraż­li­wo­ści na dru­gie­go człowieka

This sli­de­show requ­ires JavaScript.

Świa­dec­twa, roz­mo­wy i zada­nia wspólnotowe
Po kon­fe­ren­cji i chwi­li prze­rwy dzie­li­li­śmy się świadectwami.
Róża­niec w koście­le przed Naj­święt­szym Sakramencie
Spo­wiedź  i rozmowy.

This sli­de­show requ­ires JavaScript.

Spo­tka­nie na zakoń­cze­nia sku­pie­nia dla tych, któ­rzy mogli przybyć,
- to czas na wspól­ne poby­cie razem, roz­mo­wy z Księ­dzem Danielem,
— po trzy­let­niej kaden­cji mia­no­wa­nie ani­ma­to­rek die­ce­zjal­nych na miej­sce Elż­bie­ty Łoba­czew­skiej, któ­ra była już kil­ka kaden­cji zosta­ła mia­no­wa­na Elż­bie­ta Wieczorkiewicz,
— Urszu­la Piłat zosta­ła mia­no­wa­na na kolej­ną kadencję.

Dzię­ku­je­my Eli Łoba­czew­skiej za służ­bę we Wspólnocie,
jako ani­ma­tor die­ce­zjal­ny, Die­ce­zji Zielonogórsko-Gorzowskiej

Elż­bie­ta Wie­czor­kie­wicz z Zie­lo­nej Góry
zosta­ła mianowana
na ani­ma­tor­kę die­ce­zjal­ną, Die­ce­zji Zielonogórsko-Gorzowskiej