Na spo­tka­niu były poru­sza­ne róż­ne spra­wy Pod­re­gio­nów, a szcze­gól­nie oma­wia­ne i pla­no­wa­ne było noc­ne czu­wa­nie na Jasnej Górze.

Ten pokaz slaj­dów wyma­ga włą­czo­ne­go Java­Script.

Razem z całą Ojczy­zną o tej samej porze uczest­ni­czy­li­śmy w Eucha­ry­stii i modli­li­śmy się „różań­cem do gra­nic” (czte­ry czę­ści)

Ten pokaz slaj­dów wyma­ga włą­czo­ne­go Java­Script.