Wiel­ki Czwar­tek, to szcze­gól­ny dzień usta­no­wie­nia Sakra­men­tu Eucha­ry­stii i Kapłaństwa.