W sobo­tę 15.04.2023 r. w Pod­re­gio­nie Zamoj­skim w die­ce­zji Prze­my­skiej w miej­sco­wo­ści Sie­nia­wa w par. pw. Wnie­bo­wzię­cia Naj­święt­szej Maryi Pan­ny odby­ła się uro­czy­stość. O godz. 10.00 Wspól­no­ta Krwi 

Chry­stu­sa roz­po­czę­ła ado­ra­cję słow­no-muzycz­ną przed Naj­święt­szym Sakra­men­tem. Na roz­po­czę­ciu  odśpie­wa­no hymn ” Mary­jo Dzie­wi­co” i wpro­wa­dzo­no do świą­ty­ni obraz Mat­ki i Kró­lo­wej Prze­naj­droż­szej Krwi  co zapo­cząt­ko­wa­ło pere­gry­na­cję obra­zu w die­ce­zji. Ado­ra­cja była Uwiel­bie­niem Boga Ojca i Jezusa 

Chry­stu­sa, Jego Miło­sier­dzie oraz dzięk­czy­nie­niem, szcze­gól­nie Mat­ki Bożej Kró­lo­wej Prze­naj­droż­szej Krwi za jej wier­ność , odda­nie i miłość. Przy­by­ło spo­ro osób miej­sco­wych by przy­wi­tać Mat­kę Bożą w para­fii i uczest­ni­czyć w Eucha­ry­stii , któ­ra roz­po­czę­ła się o godz. 11.00.  W cele­brze prze­wod­ni­czył ks. Andrzej Szy­mań­ski CPPS, mode­ra­tor pod­re­gio­nu WKC, a z nim księ­ża; pro­boszcz para­fii ks. Jan Grzy­wacz i wika­ry, opie­kun wspól­no­ty ks. Dawid Dubiel. Homi­lię wygło­sił ks. Andrzej ‚któ­ry przed­sta­wił tak­że histo­rię św. 

Kaspra del Buf­fa­lo zało­ży­cie­la , Zgro­ma­dze­nia Misjo­na­rzy Krwi Chry­stu­sa oraz opi­sał co przed­sta­wia obraz Mat­ki Kró­lo­wej Prze­naj­droż­szej Krwi. Eucha­ry­stia była cen­trum uro­czy­sto­ści wstą­pie­nia dwóch osób do Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa. Wspól­no­ta uświet­ni­ła tą uro­czy­stość opra­wą litur­gicz­ną, muzycz­ną oraz dara­mi. Potem nastą­pił czas świę­to­wa­nia w wiel­kiej rado­ści , przy wspól­nym sto­le i przy­go­to­wa­nym posiłku. 

Maria Kaź­mier­czak — ani­ma­tor Pod­re­gio­nu Zamojskiego.

wię­cej zdjęć od Marii Kaź­mier­czak KLIKNIJ TU, zdję­cia od Cze­sła­wy Nowak KLIKNIJ TU