W dniach 28.04.- 01.05 br. w Domu św. Kaspra w Czę­sto­cho­wie odby­ły się reko­lek­cje dla ani­ma­to­rów Wspól­no­ty Krwi Chrystusa. 

Reko­lek­cje pro­wa­dzi­li Misjo­na­rze Krwi Chry­stu­sa, odpo­wie­dzial­ni za for­ma­cję Wspól­no­ty: ks. Daniel, ks. Igna­cy, ks. Ksa­we­ry i ks. Filip.
W trak­cie ich trwa­nia wysłu­cha­li­śmy 4 konferencji:

  1. Wie­rzę w Kościół Chry­stu­so­wy – zako­rze­nie­ni w zdro­wej nauce Kościoła.”
  2. Prze­ba­cze­nie i pojed­na­nie w rodzi­nie i wspólnocie.”
  3. Napo­mnie­nie braterskie.”
  4. Sztu­ka dialogu.”

Sta­ły­mi ele­men­ta­mi każ­de­go dnia reko­lek­cji były: Eucha­ry­stia, Litur­gia Godzin (Jutrz­nia i Nie­szpo­ry), roz­wa­ża­nie Sło­wa Boże­go w gru­pach i dzie­le­nie się doświad­cze­nia­mi. W atmos­fe­rze ciszy i mil­cze­nia mogli­śmy medy­to­wać przed­sta­wia­ne nam tre­ści w kon­fe­ren­cjach, czy­ta­ne i roz­wa­ża­ne Sło­wo Boże. Wie­czo­ra­mi pod­czas ado­ra­cji Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu mogli­śmy Jezu­so­wi odda­wać sie­bie i wszyst­ko czym żyli­śmy dane­go dnia. Głów­nym hasłem, sta­no­wią­cym swe­go rodza­ju spo­iwo dla naszych roz­wa­żań, kon­fe­ren­cji i medy­ta­cji — do któ­re­go każ­dy z nas odno­sił swo­je „teraz” we Wspól­no­cie i peł­nie­nie funk­cji ani­ma­to­ra — było Sło­wo Życia: „Aby sta­no­wi­li jed­no” (J 17,22)

Cze­sła­wa Nowak -Ani­ma­tor­ka Krajowa

ks. Daniel Mokwa CPPS — Mode­ra­tor Kra­jo­wy WKC
„Wie­rzę w Kościół Chry­stu­so­wy – zako­rze­nie­ni w zdro­wej nauce Kościo­ła.” tekst: KLIKNIJ TU
ks. Igna­cy Jaku­biak CPPS — Mode­ra­tor Pod­re­gio­nu Częstochowskiego
„Prze­ba­cze­nie i pojed­na­nie w rodzi­nie i wspólnocie.”
ks. Ksa­we­ry Kuja­wa CPPS — Mode­ra­tor Pod­re­gio­nu Ożarowskiego
„Napo­mnie­nie braterskie.” 
ks. Filip Pię­ta CPPS- Mode­ra­tor Pod­re­gio­nu Swarzewskiego
„Sztu­ka dialogu.”

wię­cej zdjęć od Cze­si: » KLIKNIJ TU ; wizy­ta w sank­tu­arium » KLIKNIJ TU