Dziś został pod­świe­tlo­ny krzyż na nowym koście­le w naszym Sank­tu­arium w Czę­sto­cho­wie. Pozdra­wiam z bło­go­sła­wień­stwem. Ks. Bogu­sław cpps