Tere­sa Świderska

Czwarty  Tydzień  Wielkiego Postu  2021r

Tematem tego  tygodnia  jest  POST

Post to otwarcie na Boga i drugiego człowieka.

Kie­dy pości­cie, nie bądź­cie posęp­ni jak obłudnicy…
Ty zaś, gdy pościsz, namaść sobie gło­wę i umyj twarz, aby nie ludziom poka­zać, że pościsz,
ale Ojcu twe­mu,  któ­ry jest   w ukry­ciu. A Ojciec twój, któ­ry widzi w ukry­ciu, odda tobie.”  
     

– ( Mt 6, 16 – 18 )

Nade wszyst­ko skut­kiem dobre­go postu ma być „pogo­da ducha i umy­słu”. Jeśli jej bra­ku­je, to praw­do­po­dob­nie czło­wiek roz­mi­nął się z wła­ści­wą mia­rą lub kie­ru­je się nie­wła­ści­wy­mi intencjami.

 Zasta­nów się poważ­nie i spo­koj­nie nad tym co robisz i nad moty­wa­cją swo­je­go postu.