Piaty  tydzień Wielkiego  Postu  2021r.
Tematem tego  tygodnia  jest  jałmużna

W chrze­ści­jań­stwie jał­muż­na nale­ży do uczyn­ków miło­sier­dzia i zale­ca­na jest szcze­gól­nie w takim okre­sie jak Wiel­ki Post.

Jał­muż­na nie tyl­ko wypra­sza Boże bło­go­sła­wień­stwo, ale tak­że leczy rany grze­chu oraz chro­ni przed nimi.

Dawa­nie i odda­nie się nie zale­ży od ilo­ści posia­da­nych rze­czy, lecz od żywio­nej w duszy miło­ści do Boga. Nasze pokor­ne odda­nie się – samo w sobie może zni­ko­me, jak oli­wa wdo­wy z Sarep­ty lub grosz ubo­giej wdo­wy – sta­je się miłe w oczach Boga dzię­ki zjed­no­cze­niu z ofia­rą Jezu­sa”. - Jan Paweł II:

Głów­nym moty­wem dawa­nia jał­muż­ny powin­na być miłość Boga       i bliź­nie­go w duchu słów same­go Chry­stu­sa: „Wszyst­ko, co uczy­ni­li­ście jed­ne­mu z tych bra­ci moich naj­mniej­szych, Mnie­ście uczy­ni­li” (Mt 25, 40).

Św. Augu­styn pisze: „Czyń­cie jał­muż­nę, aby wasze modli­twy były wysłu­cha­ne przez Boga i aby wam pomógł popra­wić wasze życie”.

War­tość jał­muż­ny jest jesz­cze więk­sza, jeśli dawa­na jest nie z tego,  co zby­wa, lecz z tego, co nie­zbęd­ne, oraz jeśli świad­czo­na jest chęt­nie, gdyż „rado­sne­go daw­cę miłu­je Bóg” (2 Kor 6, 10).

Post nie ma sen­su jeśli nie łączy się z modlitwą  i  jał­muż­ną. Otóż:  Post  bez  modli­twy, to  die­ta.  Modli­twa  bez  postu  i  jał­muż­ny,  to  psy­cho­lo­gia. A  jał­muż­na  bez  tam­tych  dwu,  to  dzia­łal­ność  cha­ry­ta­tyw­na, a  nie  miło­sier­dzie”  - Źró­dło: http://globalne-archiwum.pl/bog-zyje-nie-umar…

Opra­co­wa­ła  Tere­sa  Świderska