6–7.05.2017 Dom św. Kaspra w Czę­sto­cho­wie

Złą­cze­ni wspól­no­tą dążeń niech zabie­ga­ją z zapa­łem o posłu­szeń­stwo Bogu i o przy­czy­nie­nie się do wza­jem­ne­go wzro­stu; niech oka­zu­ją sobie wza­jem­nie należ­ny sza­cu­nek, a w zacho­wa­niu i postę­po­wa­niu łączą powa­gę z uprzej­mo­ścią

(Św. Kasper del Bufa­lo)

Roz­po­czę­cie Zebra­nia — Jutrz­niaRoz­po­czę­cie Zebra­nia
Pieśń do Ducha Świę­te­go „O Stwo­rzy­cie­lu Duchu”
W prze­rwie wspól­ne spo­tka­niai roz­mo­wyEucha­ry­stia

Eucha­ry­stia w Domu św. Kaspra del Bufa­lo

     

Eucha­ry­stia w Domu św. Kaspra del Bufa­lo

Zdję­cia z Zebra­nia Kra­jo­we­go z dnia 06.05.2017