Dzię­ku­je­my dotychcz­so­wej Ani­ma­tor­ce Kra­jo­wej Cze­sła­wie Nowak, któ­ra po sied­mio­let­niej służ­bie podzię­ko­wa­ła za współ­pra­cę.
Co trzy lata są wybo­ry na ani­ma­to­rów kra­jo­wych i w tym roku w gło­so­wa­niu  anim­to­ra­mi zosta­li wybra­ni:
Tere­sa Świ­der­ska i Jaro­sław Wołod­kie­wicz.
Nowo wybra­nym ani­ma­to­rom życzym świa­tła Ducha Świę­te­go dla owoc­nej pra­cy w Radzie Kra­jo­wej
na rzecz Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa

od lewej: Ks. Bogu­sław Wit­kow­ski (CPPS)-Moderator Kra­jo­wy WKC, Tere­sa Świ­der­ska — nowo wybra­na Ani­ma­tor­ka Kra­jo­wa WKC, Jaro­sław Wołod­kie­wicz — Ani­ma­tor Kra­jo­wy WKC, Ks. Woj­ciech Czer­na­to­wicz (CPPS) — Pro­win­cjał Pro­win­cji Pol­skiej CPPS
Dzię­ku­je­my Ani­ma­tor­ce Kra­jo­wej — Cze­sła­wie Nowak
Cze­sła­wie Nowak — Dzię­ku­je­my! Jeste­śmy wdzięcz­ni za Two­ją pięk­ną służ­bę jako Ani­ma­tor Kra­jo­wy WKC

 

Zebra­nie Kra­jo­we Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa 2017 r.

Slaj­dy z dnia wybo­rów na ani­ma­to­rów kra­jo­wych

Zdję­cia z dnia wybo­rów ani­ma­to­rów kra­jo­wych