Zebra­nia Kra­jo­we­go WKC

01 — 03.05.2018r.    Dom św. Józe­fa  w  Swa­rze­wie

Boska  Krew  niech  będzie  dla  nas  źródłem wszelkiego  błogosławieństwa.”

( Św. Kasper del Bufa­lo)

Wto­rek — 01.05.2018 r.

7:30 – Msza św.  Jutrz­nią
8:30 — Śnia­da­nie

I sesja 9:45 —  10:45

 • Roz­po­czę­cie Zebra­nia
 • Pieśń do Ducha Świę­te­go „O Stwo­rzy­cie­lu Duchu…”
  (…)
 • Przed­sta­wie­nie spraw wnie­sio­nych na agen­dę (moż­li­wość wnie­sie­nia spraw na Zebra­nie).
 • Spra­woz­da­nia z życia WKC za rok 2017 / 18 w Pod­re­gio­nie Swa­rzew­skim
 • Spra­woz­da­nia z życia WKC za  rok 2017 / 18 w Pod­re­gio­nie Czę­sto­chow­skim
 • Spra­woz­da­nia z życia WKC za  rok 2017 / 18 w Pod­re­gio­nie Oża­row­skim
 • Spra­woz­da­nia z życia WKC za  rok 2017 / 18 w Pod­re­gio­nie Zamoy­skim
 • Spra­woz­da­nie z funk­cjo­no­wa­nia WKC mło­dych
 • Spra­woz­da­nia z funk­cjo­no­wa­nia WKC za  rok 2017 / 18 Rady Kra­jo­wej WKC
 • Spra­woz­da­nie Rady  Kra­jo­wej z  wizy­ta­cji  Pod­re­gio­nów

Ten pokaz slaj­dów wyma­ga włą­czo­ne­go Java­Script.

Eucha­ry­stia

Ten pokaz slaj­dów wyma­ga włą­czo­ne­go Java­Script.

II sesja 11:00 – 12:00

III sesja 12:15 — 13:15

 • Tema­ty for­ma­cyj­ne WKC na rok 2018/19
 • Zeszyt For­ma­cyj­ny nr 4/18 na rok  2018 / 2019 (tema­ty, świa­dec­twa).
  Jest moż­li­wość wyda­nia Zeszy­tu już we wrze­śniu
 • IV sesja 15:00 – 16:30
  • Odpust Mat­ki i Kró­lo­wej Prze­naj­droż­szej Krwi w Czę­sto­cho­wie 20.05.2018
   sto­pień  przy­go­to­wa­nia  Pod­re­gio­nów i  Rady  Kra­jo­wej WKC do  uro­czy­sto­ści  odpu­sto­wych
  • Pere­gry­na­cja Obra­zu  Mat­ki Bożej  Prze­naj­droż­szej   Krwi

V sesja 17.00 – 18.00

 • Aktu­ali­za­cja Kar­to­tek  w  pod­re­gio­nach
 • Modli­twa w inten­cji WKC — „KROPELKI”
 • Infor­ma­cja o stro­nie inter­ne­to­wej WKC — Bar­ba­ra  Błasz­czyk
 • Czas dla Ks. Pro­win­cja­ła
 • Spra­wy róż­neŚro­da  — 02.05.20187:30 – Eucha­ry­stia z jutrz­nią
  8:30 – Śnia­da­nie
  VI sesja  9:45 —  10:45
  Posie­dze­nie  Komi­sji  Regu­la­mi­no­wej
 • Prze­rwa 15’VII sesja  11:00 – 12:30 Posie­dze­nie  Komi­sji  Regu­la­mi­no­wej

  Ten pokaz slaj­dów wyma­ga włą­czo­ne­go Java­Script.

 Czwar­tek  — 03.05.2018

 7:30 – Eucha­ry­stia z jutrz­nią

Ten pokaz slaj­dów wyma­ga włą­czo­ne­go Java­Script.

Kliknij »>Ciebie Boże wysławiamy …«<Kliknij

 
https://photos.app.goo.gl/kybe7VKz9LXhAmrx1