Uro­dzi­ny naj­star­szej sio­stry we Wspól­no­cie Krwi Chry­stu­sa przy para­fii p. w. Ducha Św. i N. M. P. Mat­ki Kościo­ła w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu

08 maja 2018 roku obcho­dzi­ła swo­je 99 uro­dzi­ny nasza sio­stra Zofia Soko­łow­ska. Jest to oso­ba o  nie­zwy­kłym uspo­so­bie­niu. Codzien­nie uczest­ni­czy w Eucha­ry­stii, cho­ciaż  sił ma coraz mniej. Jest we Wspól­no­cie Kędzie­rzyń­skiej od same­go począt­ku, a  dopó­ki mogła bra­ła czyn­ny udział we wszyst­kich spo­tka­niach. Cho­ciaż teraz już nie przy­cho­dzi na spo­tka­nia, to jed­nak ma zawsze z nami kon­takt. Inte­re­su­ją ją każ­de zmia­ny i wyda­rze­nia w naszej Wspól­no­cie. Tą pogo­dę ducha i życio­wą siłę daje jej codzien­na modli­twa i przyj­mo­wa­na Komu­nia Św. Od mło­dzień­czych lat umi­ło­wa­ła Mary­ję i jej Syna, a prze­ka­za­ła jej tą miłość jej mat­ka.  Kie­dyś spi­sa­ła modli­twę odma­wia­ną przez nią do dziś a zaty­tu­ło­wa­ną „Modli­twa mojej mamy”

Oto ona :

O Panie Jezu Chry­ste, któ­ry przy nas zawsze obec­ny jesteś- zmi­łuj się nad nami!
O naj­słod­szy i naj­mi­ło­sier­niej­szy  zmi­łuj się nad nami !
Panie Jezu  nasz, przy­bądź nam na pomoc.
Pro­si­my Cię o odpusz­cze­nie wszyst­kich grze­chów naszych,
Pro­si­my napraw, uzdrów i wspo­móż nas , aby­śmy Cię z całe­go ser­ca i ze wszyst­kich  sił naszych kocha­li.
Niech Ci będzie cześć i chwa­ła nasz dro­gi odku­pi­cie­lu teraz i zawsze i na wie­ki wie­ków.   Amen !

Czę­sto i my sami nauczy­li­śmy się od naszych rodzi­ców róż­nych, nie­raz bar­dzo pro­stych modlitw. War­to je sobie nie­raz przy­po­mnieć, by nasza wia­ra sta­ła się moc­niej­sza i była sil­na tak jak wia­ra naszych przod­ków. Nie zapo­mi­naj­my o tym, że modli­twa taka wła­śnie „od ser­ca” daje naj­wię­cej efek­tów.

 

Bogu niech będą dzię­ki za takich ludzi !

Bło­go­sła­wio­na Krew Jezu­so­wa !

Ani­ma­tor para­fial­ny: Kata­rzy­na Zalu­za
Zdję­cia: Zofia Lalak