W Die­ce­zji Kato­wic­kiej w para­fii p.w. Ścię­cia Św. Jana Chrzci­cie­la w Rudzie Ślą­skiej- Godu­li dnia 18.05.2024 r. odby­ła się uro­czy­stość świę­ceń kapłań­skich Jana Pio­tra Stan­kow­skie­go ‑Misjo­na­rza Krwi Chry­stu­sa CPPS.

Sakra­men­tu kapłań­stwa udzie­lił arcy­bi­skup Adrian Gal­bas, metro­po­li­ta kato­wic­ki, któ­ry pod­czas uro­czy­stej Mszy św. wygło­sił homi­lię: https://katowice.gosc.pl/doc/8808472.Ksiadz-czyli-w-mocy-Ducha-Swietego
Abp Gal­bas do Bra­ta Jana: poka­zuj nam Chry­stu­sa, nie

Dnia 19.05.2024 r. para­fia­nie z Rudy Ślą­skiej- Godu­li mie­li zaszczyt uczest­ni­czyć w pry­mi­cyj­nej Mszy Świę­tej spra­wo­wa­nej przez nowo wyświę­co­ne­go Kapła­na Jana Pio­tra Stan­kow­skie­go CPPS, kaza­nie pod­czas Mszy św. wygło­sił wice­rek­tor Wyż­sze­go Semi­na­rium Ducho­we­go Pal­lo­ty­nów ks. prof. ucz. dr. hab. Krzysz­tof Mar­cyń­ski. Ksiądz Jan po zakoń­czo­nej Mszy Świę­tej udzie­lił pry­mi­cyj­ne­go bło­go­sła­wień­stwa kapła­nom, bli­skim oraz gościom. 

Dzię­ku­je­my Bogu za nowe powo­ła­nie kapłań­skie we Wspól­no­cie Krwi Chrystusa.

Wspól­no­ta Krwi Chry­stu­sa życzy: 
Rado­ści z każ­de­go dnia służ­by kapłań­skiej, bło­go­sła­wień­stwa Boże­go oraz obfi­to­ści Darów Duch Świę­te­go.
Niech dobry Bóg bło­go­sła­wi neo­pre­zbi­te­ro­wi na kapłań­skiej dro­dze, a Mat­ka Boża wypra­sza wszel­kie łaski.

Lidia Reda

zdję­cia ks. Marek Ksa­we­ry Kuja­wa KLIKNIJ TU

Odpo­wiedz­Prze­każ dalej­Do­daj reakcję