W dniach od 30.04 do 03.05 br. w domu Św. Kaspra w Czę­sto­cho­wie odby­ły się reko­lek­cje dla ani­ma­to­rów Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa. Reko­lek­cje pro­wa­dził ojciec Grze­gorz Gin­ter SJ. 

Tema­tem tych kon­fe­ren­cji było Roze­zna­wa­nie ducho­we dro­ga do coraz głęb­szej świa­do­mo­ści siebie.

Zain­te­re­so­wa­nych kon­fe­ren­cja­mi ojca Grze­go­rza odsy­łam na Jego kanał w ser­wi­sie Youtu­be. https://www.youtube.com/@grzesiosj

Sta­ły­mi ele­men­ta­mi każ­de­go dnia reko­lek­cji były: Eucha­ry­stia, Litur­gia Godzin, w atmos­fe­rze ciszy i mil­cze­nia mogli­śmy medy­to­wać przed­sta­wia­ne nam tre­ści w konferencjach.

Na zakoń­cze­nie reko­lek­cji dzie­li­li­śmy się swo­imi doświad­cze­nia­mi. Skła­da­li­śmy podzię­ko­wa­nia Ojcu Grze­go­rzo­wi za kon­fe­ren­cje i homilie.

Wię­cej zdjęć klik­nij tutaj — link od Kasi Zdję­cia z reko­lek­cji. i link od Basi KLIKNIJ TU