Kocha­ni zna­jo­mi i nieznajomi 🙂

🌞 Po dłuż­szej prze­rwie wra­ca­ją WAKACJE Z BOGIEM w Oża­ro­wie Mazo­wiec­kim. To będzie napraw­dę wyjąt­ko­wy począ­tek wakacji!

❤️ Dla­te­go z całe­go ser­ca zachę­ca­my do zgło­szeń. Dzie­ci wró­cą zado­wo­lo­ne i zaopie­ko­wa­ne, a przedew­szyst­kim ze wspa­nia­ły­mi wspomnieniami.

🥳 Będzie­my się bawić, śpie­wać, modlić i uczyć bycia we wspólnocie.

⛹️‍♂️ Nasz czas będzie wypeł­nio­ny aktyw­no­ścią spor­to­wą na świe­żym powie­trzu, warsz­ta­ta­mi i pogod­ny­mi wieczorami. 

❓Jeśli macie jakieś pyta­nia pisz­cie, dzwoń­cie na wszyst­kie chęt­nie odpowiemy.

💲 W cenie cało­dnio­wa opie­ka kadry ani­ma­tor­skiej, peł­ne wyży­wie­nie, noc­leg oraz zor­ga­ni­zo­wa­ny trans­port w oby­dwie strony.

😍 Napraw­dę war­to, są to chwi­le wspa­nia­łe i nie­za­po­mnia­ne co czę­sto powta­rza­ją byli uczest­ni­cy tych rekolekcji.

☎️ Kon­takt:
👉 Kata­rzy­na Bie­lec­ka tel. 509 158 400
👉 Pau­li­na Luśnia tel. 519 600 093