Odpust Mat­ki i Kró­lo­wej Prze­naj­droż­szej Krwi odbył się 26.05.2024. w Sank­tu­arium Krwi Chry­stu­sa w Czę­sto­cho­wie. W tym szcze­gól­nym dniu towa­rzy­szył nam temat: Z Mary­ją słu­cha­my Boga.
Uro­czy­stość tra­dy­cyj­nie roz­po­czę­ła się dróż­ka­mi do Krwi Chry­stu­sa, na któ­rych roz­wa­ża­li­śmy Sie­dem Prze­lań Krwi Chry­stu­sa. Prze­wod­ni­czył ks. Igna­cy Jaku­biak CCPS- Pod­re­gion Częstochowski


Przed roz­po­czę­ciem uro­czy­stej Eucha­ry­stii, przy­by­łych gości przy­wi­ta­li nowo wybra­ni Ani­ma­to­rzy Kra­jo­wi Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa (WKC) Pau­li­na Luśnia i Jerzy Derdak.


Eucha­ry­stię roz­po­czę­ła uro­czy­sta procesja. 


W pry­mi­cyj­nej Eucha­ry­stii prze­wod­ni­czył ks. Jan Piotr Stan­kow­ski CPPS. W kon­ce­le­brze: Misjo­na­rze Krwi Chry­stu­sa oraz Ksiądz opie­kun WKC z Olsz­ty­na. Udział w litur­gii i dary ołta­rza WKC z Pod­re­gio­nu Swarzewskiego


Zło­żo­ne rów­nież zosta­ły życze­nia dla ks. Pry­mi­cjan­ta przez Ani­ma­to­rów Krajowych.


Po zakoń­czo­nej Eucha­ry­stii ks. Pry­mi­cjant udzie­lił pry­mi­cyj­ne­go błogosławieństwa.


Rekre­acja pro­wa­dzo­na przez Misjo­na­rzy Krwi Chry­stu­sa i poczę­stu­nek na straganach.

Nabo­żeń­stwo majo­we i bło­go­sła­wień­stwo fatim­skie w koście­le na zakończenie.


Wię­cej zdjęć od Basi — KLIKNIJ TU

Wię­cej zdjęć od Kasi – KLIKNIJ TU