Dziś 08.08.2022 odwie­dził nasze Sank­tu­arium Krwi Chry­stu­sa  pan Marian Zachar mał­żo­nek ze Sło­wa­cji z Nitry. Opo­wia­dał, że 20 km od Nitry znaj­du­je się:

Bazi­li­ka minor sv. Bene­dik­ta, | opáta v Hron­skom Beňa­di­ku. W tej bazy­li­ce znaj­du­je się Reli­kwia Krwi Chry­stu­sa. Papież Paweł II w 1483 poda­ro­wu­je temu opac­twu św. Bene­dyk­ta Reli­kwie Krwi Chry­stu­sa podob­ne do tych, któ­re czczo­ne były w Rzy­mie w Bazy­li­ce S. Nico­la in Car­ce­re (św. Miko­ła­ja w Wię­zie­niu). Przy­go­tu­je odręb­ny arty­kuł o tym wyda­rze­niu w naszym cza­so­pi­śmie „Żyć Ewan­ge­lią”. Tym­cza­sem wie­cej infor­ma­cji na stro­nie inter­ne­to­wej: http://klastorbenadik.nrb.sk/

Odwiedzając dawne opactwo benedyktynów, poznasz rzadką historię życia monastycznego w przeszłości, a także późniejsze dzieje piękna Pohroni.

Do ostatnich znaczących wydarzeń należy wyniesienie kościoła św. Benedykta do bazyliki mniejszej przez Ojca Świętego Franciszka w dniu 4 marca 2019 r., z uroczystą dedykacją w dniu 28 czerwca 2019 r. przez biskupa Nitry Mons. Williama Judaka.

Dzięki nabytemu tytułowi bazyliki łaskawa świątynia przechowująca relikwie Krwi Chrystusa uzyskała specjalne przywileje i możliwość uzyskania odpustów zupełnych, a mianowicie:
1, W rocznicę poświęcenia bazyliki 27 września
2, W dniu celebracji liturgicznej jej tytułu – św. Benedykt, opat 11 lipca
3, w uroczystość świętych apostołów Piotra i Pawła 29 czerwca
4, W rocznicę nadania tytułu bazyliki 4 marca 2019 r.
5, w święto Podwyższenia Krzyża Świętego (wyznaczone przez miejscowego biskupa) 14 września
6. Raz w roku w dzień dowolnie wybrany przez każdego wierzącego