Rekolekcje dla rodzin od 29.07–03.08 w Swarzewie prowadził
ks. Mariusz Szykuła CPPS.
Temat rekolekcji: „Miłość! Na zawsze czy na chwilę?”

Msza Święta

Modlitwa poranna

Odnowienie przyrzeczeń małżeńskich

Wspólne świętowanie przy grillu i zabawie

Pogodny wieczór

więcej zdjęć i filmików KLIKNIJ TU

W planie rekolekcji:

Piątek 29 lipca

18.00 – Msza Świę­ta, 19.00 – Kola­cja, 20.15 – Pogod­ny wie­czór  —  Apel

Sobota 30 lipca

7.30 – Pobud­ka, 8. 00 – Modli­twa poran­na (całe rodzi­ny), 8.15 – Śnia­da­nie, 9.30 – Kon­fe­ren­cja I (Dzie­ci w tym cza­sie mają swój pro­gram z podzia­łem na gru­py)   Dia­log mał­żeń­ski, 11.00 – Roz­wa­ża­nie Pisma Świę­te­go gru­pach, 11.50 – Przy­go­to­wa­nie do Mszy Świę­tej, 12.00 – Msza Świę­ta, 13.00 — Obiad,
14.00 – Czas dla rodzi­ny, 18.30 – Kola­cja, 19.30 – Nabo­żeń­stwo Pokut­ne — Kon­fe­ren­cja,
- Moż­li­wość spo­wie­dzi, Apel Jasnogórski 

Niedziela 31 lipca

7.30 – Pobud­ka, 8. 00 – Modli­twa poran­na (całe rodzi­ny), 8.15 – Śnia­da­nie, 9.30 – Kon­fe­ren­cja II (Dzie­ci w tym cza­sie mają swój pro­gram z podzia­łem na gru­py)  Dia­log mał­żeń­ski, 11.00 – Ado­ra­cja, 12.00 – Msza świę­ta, 13.00 — Obiad, 14.00 – Czas dla rodzi­ny, 18.30 – Kola­cja, 19.30 – Spo­tka­nie w gru­pach, 21.00 — Apel Jasno­gór­ski w Sanktuarium 

Poniedziałek 1 sierpnia

7.30 – Pobud­ka, 8. 00 – Modli­twa poran­na (całe rodzi­ny), 8.15 – Śnia­da­nie, 9.30 – Kon­fe­ren­cja III (Dzie­ci w tym cza­sie mają swój pro­gram z podzia­łem na gru­py)   Dia­log mał­żeń­ski, 11.00 – Ado­ra­cja, 11.50 – Przy­go­to­wa­nie do Mszy Świę­tej, 12.00 – Msza Świę­ta z odno­wie­niem przy­rze­czeń mał­żeń­skich w Sank­tu­arium Mat­ki Bożej  Kró­lo­wej Pol­skie­go Morza, 13.00 — Obiad, 14.00 – Czas dla rodzi­ny, 18.30 – Wymia­na doświad­czeń, 19.30 – Kola­cja — GRILL, 20.15 - Dys­ko­te­ka

Wtorek 2 sierpnia

7.30 – Pobud­ka, 8. 00 – Modli­twa poran­na (całe rodzi­ny), 8.15 – Śnia­da­nie, 9.30 – Kon­fe­ren­cja IV (Dzie­ci w tym cza­sie mają swój pro­gram z podzia­łem na gru­py)  Dia­log mał­żeń­ski, 11.00 – Ado­ra­cja, 11.50 – Przy­go­to­wa­nie do Mszy Świę­tej, 12.00 – Msza Świę­ta,  13.00 — Obiad, 14.00 – Czas dla rodzi­ny, 18.30 — Kola­cja, 19.30 – Pogod­ny wie­czór, 21.00 - Apel Jasnogórski

Środa 3 sierpnia

7.30 – Pobud­ka, 8. 00 – Modli­twa poran­na (całe rodzi­ny), 8.15 – Śnia­da­nie, 9.30 – Wymia­na doświad­czeń,  10.50 – Przy­go­to­wa­nie do Mszy Świę­tej, 11.00 – Msza Świę­ta, 12.00 — Obiad