24 lip­ca w Koście­le pod wezwa­niem Prze­mie­nie­nia Pań­skie­go w Jabłon­ce z ini­cja­ty­wy Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa odby­ła się uro­czy­stość poświę­ce­nia obra­zów Sied­miu Prze­lań Krwi Chrystusa.

Msza Świę­ta odpra­wio­na przez pro­bosz­cza Krzysz­to­fa Kule­szo w asy­ście
sza­fa­rza — Bog­da­na Szew­czy­ka i ministrantów.

Zobacz wię­cej na stro­nie swa­rzew­skiej KLIKNIJ TU