W dniach 26–30.08.2022 odbę­dą się reko­lek­cje waka­cyj­ne w Domu Misyj­nym św. Kaspra
przy ul. Mąko­szy 1

ZAPRASZAMY!

W programie:

  • Eucha­ry­stia
  • Ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu
  • Kon­fe­ren­cje
  • Godzi­na pytań
  • Spo­tka­nie w gru­pach na roz­wa­ża­niu Sło­wa Bożego
  • Wymia­na doświad­czeń ze Sło­wa Życia 
  • Miste­ria