28.08.2022 r w Sank­tu­arium Krwi Chry­stu­sa sio­stra Kry­sty­na Kusak ASC obcho­dzi­ła swój  jubi­le­usz 50-lecia ślu­bów zakon­nych. S. Kry­sty­na odda­ła swo­je życie Bogu w Zgro­ma­dze­niu Ado­ra­to­rek Krwi Chry­stu­sa 15 sierp­nia 1972 roku w Bole­sław­cu.
W cza­sie Mszy świę­tej o godz. 11:00 Sio­stra Kry­sty­na odno­wi­ła ślub czy­sto­ści, ubó­stwa i posłu­szeń­stwa wg Kon­sty­tu­cji Ado­ra­to­rek Krwi Chrystusa.

Na tę uro­czy­stość przy­by­li licz­ni goście, aby wziąć udział w rado­ści sio­stry Kry­sty­ny: naj­bliż­sza rodzi­na, sio­stry Ado­ra­tor­ki Krwi Chry­stu­sa, człon­ko­wie Sto­wa­rzy­sze­nia Krwi Chry­stu­sa, Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa, para­fia­nie oraz  gru­pa odby­wa­ją­ca reko­lek­cje w domu Misjo­na­rzy krwi Chry­stu­sa i inni. Mszy świę­tej prze­wod­ni­czył ks. Daniel Mokwa CPPS – pro­win­cjał Zgro­ma­dze­nia Misjo­na­rzy Krwi Chry­stu­sa, któ­ry powi­tał przy­by­łych i wygło­sił kaza­nie. Ks. Daniel mówił o bar­dzo dobrej współ­pra­cy z sio­strą Kry­sty­ną , wyli­czał jej zale­ty, dzia­łal­ność apo­stol­ską, aktyw­ność i zaan­ga­żo­wa­nie w sze­rze­niu ducho­wo­ści Krwi Chrystusa

i pod­kre­ślił, że głów­ną inten­cją z któ­rą przy­szli­śmy na tę Mszę świę­tą jest uwiel­bie­nie Boga za łaski, dary i cha­ry­zma­ty zło­żo­ne przez Nie­go w sio­strze Kry­sty­nie, przez któ­re mogła i może speł­niać zada­nia posta­wio­ne przed nią do wypeł­nie­nia. Jej uśmiech i dobroć są atu­tem w dzia­łal­no­ści dla Stowarzyszenia 


Krwi Chry­stu­sa, dla­te­go że wszę­dzie, gdzie poje­dzie, powsta­ją nowe gru­py sto­wa­rzy­szo­nych. Ks. Jacek Mar­ci­niec, pro­boszcz para­fii Św. Zyg­mun­ta w Czę­sto­cho­wie, uczest­ni­czą­cy we Mszy świę­tej podzię­ko­wał sio­strze Kry­sty­nie w imie­niu wszyst­kich pro­bosz­czów para­fii, w któ­rych powsta­ły i ist­nie­ją gru­py Sto­wa­rzy­sze­nia Krwi Chry­stu­sa.

Pod­czas uro­czy­ste­go obia­du goście mogli poznać w skró­cie życie i dzia­łal­ność sio­stry Kry­sty­ny przed­sta­wio­ne w pre­zen­ta­cji zdjęć z róż­nych wyda­rzeń jej życia: od dzie­ciń­stwa, wstą­pie­nia do 

zgro­ma­dze­nia ASC przez pre­zen­ta­cje miejsc poby­tu i uczest­nic­twie w róż­nych wyda­rze­niach w Bole­sław­cu, Wro­cła­wiu, Zgo­rzel­cu, w Żaga­niu, Koście­li­sku, w Czę­sto­cho­wie oraz za gra­ni­cą — we Wło­szech, w Szwaj­ca­rii, na Sybe­rii, w Bia­ło­ru­si.
Przez 50 lat od pierw­szych ślu­bów zakon­nych sio­stra Kry­sty­na peł­ni­ła róż­ne role i posłu­gi: m.in. kate­chet­ki, kuchar­ki, prze­ło­żo­nej, fur­tian­ki, opie­kun­ki cho­rych, zakry­stian­ki, mode­ra­tor­ki Sto­wa­rzy­sze­nia Krwi Chry­stu­sa.
Naj­waż­niej­szą rolę do wypeł­nie­nia, nie­za­leż­nie od obo­wiąz­ków jest dla sio­stry naśla­do­wa­nie Jezu­sa i pra­gnie­nie aby marze­nie Pana Boga speł­ni­ło się w jej życiu. 
Tego z całe­go ser­ca życzy­my sio­strze Kry­sty­nie! Niech Krew Chry­stu­sa będzie umoc­nie­niem w dal­szym życiu zakon­nym i apostolstwie!

Cze­sła­wa

link do zdjęć udo­stęp­nił Marek Łuc­ki: KLIKNIJ TU

28 sier­pień 2022