Uwaga rekolekcje internetowe odwołane!

Będą nato­miast sta­cjo­nar­ne w Domy Świę­te­go Kaspra w Czę­sto­cho­wie

Reko­lek­cji Ani­ma­to­rów WKC — 26–30.08.2021. w Domy Świę­te­go Kaspra w Czę­sto­cho­wie

(Kon­fe­ren­cje Mode­ra­to­rzy WKC w Pol­sce)

Temat: Ani­ma­tor Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa